Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่เป็นโฮสต์สำหรับอาจารย์ในการใช้งานวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems)

แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ดาวน์โหลด์เอกสารที่นี่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/iudcJ/libraryFiles/downloadPublic/790