คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและคณะจัดการวารสาร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

1.คณะที่ปรึกษา

นายสุทัศน์

โชตนะพันธ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายอนุตรศักดิ์

รัชตะทัต

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2.บรรณาธิการ

นายชาโล

สาณศิลปิน

บรรณาธิการ

นายสุวรรณ

อดิศัยมนตรี

รองบรรณาธิการด้านวิชาการ

3.กองบรรณาธิการ

นายบุญเลิศ

ศักดิ์ชัยนานนท์

นักวิชาการอิสระ

นางจันทร์ทิพย์

จุนทการ

นักวิชาการอิสระ

นางสาวกมลทิพย์

อัศววรานันต์

นักวิชาการอิสระ

นางปานทิพย์

โชติเบญจมาภรณ์

นักวิชาการอิสระ

นางรุจิรา

ตระกูลพัว

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

นางสาวสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางพัณณมาศ มณีกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวฐพัชร์ คันศร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวอารียา จิรธนานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางมยุรฉัตร กันยะมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวเพ็ญ สุธรรมมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวอริสรา สุขวัจนี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางจิรวรรณ อินคุ้ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางดวงเดือน รัตนะมงคลกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาววิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวผกาพรรณ บุญเต็ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางวราภรณ์ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายสิทธิพร เพชรทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางศิรินภา จิตติมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุธี สฤษฏิ์ศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
นางสาวเกวลี สุนทรมน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายสีใส ยี่สุ่นแสง กองระบาดวิทยา
นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
นายพุทธิไกร ประมวล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

นายสุขสันต์

จิตติมณี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวไมลา

อิสสระสงคราม

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวสมรักษ์

ศิริเขตรกรณ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางวรงค์กช

เชษฐพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายชาโล

สาณศิลปิน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายนัพวุฒิ

ชื่นบาล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวรรณ

อดิศัยมนตรี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง     

นางสาวจารุณี

ระบายศรี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวบังเอิญ

ภูมิภักดิ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวกนกรัตน์

ไพทูลย์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายชัชวาลย์

เส็งทอง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายอมรชัย

ไตรคุณากรวงศ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

4.คณะจัดการวารสาร

นายสุวรรณ

อดิศัยมนตรี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวจารุณี

ระบายศรี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวบังเอิญ

ภูมิภักดิ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวกนกรัตน์

ไพทูลย์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวจุฑามาศ

ลิ้มสมบูรณ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวกชามาส

สินธุชัย

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง