ในพ. ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2.พัฒนาอุตสาหกรรม และการตลาดสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพระดับสากล 3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ และ 4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
                   ในเนื้อหาของ เชียงรายเวชสาร ฉบับนี้ ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และบทความฟื้นฟูวิชาการที่นำเสนอเรื่องราวของใบยาสูบ ซึ่งจริงๆ ก็มีสรรพคุณเป็นยาได้ แต่เนื้อหาในเล่มนี้เน้นทางแง่ลบ เกี่ยวกับ โรคพิษใบยาสูบสด ซึ่ง 2 เรื่องนี้นับเป็นเรื่องราวที่เข้ากับแผนแม่บทแห่งชาติดังกล่าว
                     ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ในฉบับนี้ ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหารวมถึง 18 เรื่อง โดยฉบับนี้ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับทางด้านทันตกรรม เกี่ยวกับช่องปากและฟัน ถึง 2 เรื่อง นับได้ว่าเป็นวารสารวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำเชียงรายเวชสาร ซึ่งทีมบรรณาธิการทุกท่านตั้งใจยิ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ท้ายสุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ประชาชน และองค์กรต่อไป

 

เผยแพร่แล้ว: 2018-06-30

THE EFFECTIVENESS OF NON ST ELEVATE MYOCARDIAL INFARCTION (NSTE-ACS) SCREENING FORM TO SHORTENING WAITING TIME FOR CORONARY PROCEDURES OF CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL

ปนัดดา อินทรลาวัณย์; อมรรัตน์ คำมั่น, ยุทธการณ์ นันไชย

19-27

ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด: การทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์อภิมาน

นฏกร อิตุพร, ฐิติมา นุตราวงศ์, อมรรัตน์ รัตนสิริ, กุณฑลี บุญประเสริฐ, สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา, ทัศนีย์ ณ พิกุล

149-160

โรคพิษใบยาสูบสด

มารุต ตำหนักโพธิ

193-200