ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อนงค์ สายสุด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ความเป็นมา


การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาน้อยกว่าการดมยาสลบเนื่องจากทำได้ง่าย หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจยาก และการสำลักอาหารเข้าปอด นอกจากนี้การให้ยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลังยังให้ผลระงับปวดหลังการผ่าตัด


วัตถุประสงค์


                ศึกษาภาวะแทรกซ้อน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง


วิธีการศึกษา


                เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝางที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 357 รายโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา สถิติ Chi-square และสถิติ Multiple logistic regression


ผลการศึกษา


                พบมีภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก ร้อยละ 69.2 มีภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก ร้อยละ 3.9 ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด คือ ความดันโลหิตต่ำ รองลงมา คือภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ปัจจัยด้านการจำแนกภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้ยาระงับความรู้สึก มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05


สรุปและข้อเสนอแนะ


การให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง  ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจำแนกภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้ยาระงับความรู้สึก มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก พบอุบัติการณ์ของภาวะความดันโลหิตต่ำเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด รองลงมา คือภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งต้องเฝ้าระวังและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ