เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
 • ขนาดตัวอักษร TH Sarabun PSK 16
 • เนื้อหาทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้าพิมพ์
 • ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก
 • ทศนิยมในเนื้อหา 2 ตำแหน่ง
 • ทศนิยมของค่า p-value 3 ตำแหน่ง
 • รูปภาพ ตาราง ไดอะแกรม ได้เขียนขึ้นเอง หากไม่ได้เขียนขึ้นเอง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาพร้อมหนังสืออนุญาตให้ใช้
 • รูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็น Vancouver style
 • กรุณาให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ใน ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for Editor) และกดบันทึก รวมถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในช่องทางดังกล่าว

Checklist before submission "Chiang Rai Medical Journal"

 • Font size TH Sarabun PSK 16
 • All content is no more than 12 pages.
 • 2 decimal places in content
 • 3 decimal places p-value
 • Table of contents row by item
 • the references is Vancouver style.
 • Title Thai/English
 • Name of researcher in Thai/English
 • Qualifications Thai/English
 • Affiliated with researcher Thai/English
 • E-mail of the person responsible for the article
 • Abstract Thai/English (Structured Abstract)
 • the length of the abstract is not more than 300 – 350 words.

Content of the abstract

 • Background
 • Objectives
 • Methods
 • Results
 • Conclusions and Recommendations
 • Keywords at least 3-5 words corresponding to the content

Content of the article

 • Background
 • Objective
 • Assumptions/conceptual framework/study flow (if any)
 • Methods: sample population, definitions, tools used in the study. data collection
 • Data analysis and statistics
 • Ethical
 • Results
 • Conclusions and Discussions
 • Recommendations/Limitations
 • Acknowledgments
 • Citation in the content that use Vancouver style (raised numbers, no parentheses)
 • References (in English)