จริยธรรมของการเผยแพร่ผลงาน (Publication Ethics)  

วารสาร “เชียงรายเวชสาร”

            ในการประเมินผลงานที่จะมีการเผยแพร่ในวารสารนั้น ทางกองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาของบทความ อีกทั้งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่งบทความนั้น 
           การประเมินดำเนินการในรูปแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อของผู้นิพนธ์บทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินบทความนั้น ๆ

           ผลการประเมินมี 4 แบบ คือ 1. ยอมรับการตีพิมพ์บทความ 2. ขอให้มีการแก้ไข 3. ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง 4. ปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ สื่อสารผลงานทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ ทางกองบรรณาธิการจึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้สำหรับการดำเนินงานของวารสาร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด ตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (EDITER ETHIC)

 1. พิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาของบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ลงในเชียงรายเวชสาร
  ทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร
 2. กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่ส่งเข้าเพื่อรับการเผยแพร่
 3. ตรวจสอบคุณภาพบทความในทุกกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่
 4. ในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์ ในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน
 5. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ ไม่นำบทความหรือผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
 6. บรรณาธิการจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความที่ผู้นิพนธ์ได้ส่งมายังวารสาร และผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียน
 7. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (REVIEWER ETHIC)

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือผลกำไรจากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ทำการประเมิน
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักรู้ว่า ตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินอย่างแท้จริง
 4. หากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่รับมอบหมายให้ประเมินนั้นเป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ หรือมีเนื้อหาใกล้เคียงกับผลงานอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

บทบาทหน้าของผู้นิพนธ์ (Author ETHIC)

 1. ผลงานวิชาการที่ผู้นิพนธ์ได้ส่งมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ใน เชียงรายเวชสาร จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน และผู้นิพนธ์จะต้องแน่ใจว่าผลงานดังกล่าวนั้นไม่ได้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำผลงานของบุคคลอื่น
 2. ผู้นิพนธ์จะต้องกระทำการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานหรือข้อความใด ๆ ก็ตามมาใช้ในผลงานของตนเอง และจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
 3. ผู้นิพนธ์จะต้องตรวจสอบการเขียนบทความวิชาการ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ และประเภทที่วารสารได้กำหนดไว้
 4. รายนามของผู้นิพนธ์ทั้งหมด ที่ปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 5. ผู้นิพนธ์จะต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่เชียงรายเวชสารก่อนการเผยแพร่ และจะต้องไม่นำผลงานที่ส่งมายังเชียงรายเวชสารไปตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการเผยแพร่ในเชียงรายเวชสารแล้ว
 6. หากผลงานวิชาการดังกล่าว มีการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ผู้นิพนธ์จะต้องแนบหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห รือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองแล้วแต่กรณี และระบุหมายเลขหรือรหัสการรับรองลงในเนื้อหาในส่วนของ “การพิจารณาด้านจริยธรรม”