Contact

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1039 ถนนสถานพยาบาล ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Principal Contact

ผศ.(พิเศษ)เภสัชกรหญิง สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Phone 053-910600 ต่อ 2146

Support Contact

นางสาว จตุพร พันธะเกษม
Phone 053-910600 ต่อ 2145