เชียงรายเวชสาร

ISSN: 1906-649X      
E-ISSN: 2697-3952

วารสารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์จากผู้นิพนธ์ ในทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

 1. เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนและนำเสนอบทความวิชาการ ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 2. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และการค้นคว้าทางด้านวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 3. ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับและทุกสาขาวิชาชีพ
 4. เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในองค์ความรู้อย่างถูกต้อง ในการพัฒนางานและคุณภาพขององค์กรและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกันต่อหนึ่งบทความ (double-blind review)

ประเภทของบทความ

 • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles)
 • รายงานผู้ป่วย (Case report)
 • บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review articles)
 • บทความพิเศษ (Special article)
 • เวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine)
 • จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence)
 • บทปกิณกะ (Miscellany)

ภาษาที่รับตีพิมพ์

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก
วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

เจ้าของวารสาร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย