บรรณาธิการ (Chief - Editors)

นายแพทย์วัฒนา วงค์เทพเตียน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิง สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

กองบรรณาธิการภายใน “เชียงรายเวชสาร”  (Internal Editorials Team)

นายแพทย์เอกพงศ์   ธราวิจิตรกุล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แพทย์หญิงมารยาท   พรหมวัชรานนท์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แพทย์หญิงกรรณิการ์   ไซสวัสดิ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางวรางคณา   ธุวะคำ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางสาวชัชชญา   สุขเกษม

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางปิยภัทร   นิรุกติศานติ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 

กองบรรณาธิการภายนอก (External  Editorials  Team)

รศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์   เสาแก้ว       

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ภมรศรี   ศรีวงค์พันธ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.พิษณุรักษ์   กันทวี    

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ธนุธร   วงศ์ธิดา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ภก.ยงยุทธ   เรือนทา

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ภญ.ภูขวัญ   อรุณมานะกุล   

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ภญ.มันติวีร์   นิ่มวรพันธุ์ 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภญ.ชิดชนก   เรือนก้อน              

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร.จิราวรรณ   ดีเหลือ               

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.พัชรินทร์   คำนวล              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง

ผศ.ดร.พัชรี   ดวงจันทร์    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.สุวิมล   ยี่ภู่          

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.เอกพล   กาละดี     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นพ.ฌอชนา   วิเชียร         

นักวิชาการอิสระ

นพ.ชลภิวัฒน์   ตรีพงษ์ 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวจตุพร   พันธะเกษม       

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เลขานุการ

 

นางสาวกิตติการ หวันแก้ว

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางสาวอมรพรรณ ทันสมบัติ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ฝ่ายศิลป์/สารสนเทศ

 

นายถิรวัฒน์          ขยันขาย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์