ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด: การทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์อภิมาน

Main Article Content

นฏกร อิตุพร
ฐิติมา นุตราวงศ์
อมรรัตน์ รัตนสิริ
กุณฑลี บุญประเสริฐ
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
ทัศนีย์ ณ พิกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ความเป็นมา: ปัจจัยที่เสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาพบความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในหลายปัจจัย การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดทางช่องคลอดจากการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา จะทำให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดทางช่องคลอดที่แน่ชัดมากขึ้น


วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด


วิธีการศึกษา: เป็นการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดจากบทความวิจัย จำนวน 20 รายการ ทั้งในและต่างประเทศที่เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการคำนวณแบบโมเดลแบบคงที่ในโปรแกรมสำเร็จรูป MedCalc Version 18.6


ผลการศึกษา: พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด มีจำนวน 21 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (odds ratio > 2.0) ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การตกเลือดหลังคลอดในครรภ์ก่อน เนื้องอกในโพรงมดลูก รกเกาะต่ำ รกเกาะลึก การตั้งครรภ์แฝด และกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ ปัจจัยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (odds ratio > 1.5 – 2.0) ได้แก่ ไม่เคยผ่านการคลอด หน้าท้องมีขนาดใหญ่ไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์ รกลอกตัวก่อนกำหนด การติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำ การชักนำและการกระตุ้นการเจ็บครรภ์ และปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำ (odds ratio > 1.0 – 1.5) ได้แก่ ผู้คลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี และตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ดัชนีมวลกายทุกระดับ ผ่านการคลอดมาแล้ว 1 ครั้ง อายุครรภ์ตั้งแต่ 42 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มโรคเบาหวานร่วมกับ


การ ตั้งครรภ์ และการได้รับยาระงับความเจ็บปวด


สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้คลอดที่มีระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การตกเลือดหลังคลอดในครรภ์ก่อน เนื้องอกในโพรงมดลูก รกเกาะตัวผิดปกติ การตั้งครรภ์แฝด และกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด ดังนั้นบุคลกรทางสุขภาพควรเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดในผู้คลอดกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ