ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Main Article Content

อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
ศุลีพร คำชมพู

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ความเป็นมา: ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และการสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศ
วัตถุประสงค์: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วิธีการศึกษา: เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 95 คน โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 95 คน อายุเฉลี่ย 69 ปี ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุที่พบมากเป็น 6 อันดับแรกในการวิจัยนี้ ได้แก่ การเก็บยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 89.47) ฉลากยาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ยา (ร้อยละ 53.68) การได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางวิชาการ (ร้อยละ 52.63) การลืมใช้ยา (ร้อยละ 36.84) การได้รับยาที่มีอันตรกิริยาระหว่างยากับยาและยากับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม (ร้อยละ 31.57) และ การหยุดใช้ยาที่ต้องใช้ติดต่อกันจนหมด/มีกำหนดระยะเวลาในการใช้ (ร้อยละ 18.55) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอกส่วนใหญ่เก็บยาได้ถูกต้องในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ไม่โดนแสงแดด หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น ไม่พบปัญหาการใช้ยาซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีประวัติแพ้ยาได้รับยาที่แพ้ซ้ำ และไม่พบปัญหาทางด้านการเงินอันเนื่องมาจากการรักษาด้วยยา และการนำยามาใช้ในทางที่ผิด การเสพติดยาหรือการใช้ยาเพื่อเข้าสังคม
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้สูงอายุในการวิจัยนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาในหลายด้าน ทำให้มีแนวโน้มการใช้ยาไม่ถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งผลการวิจัยนี้จะได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลการใช้ยาของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ