เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

การส่งมอบยาและการให้คำแนะนำในการใช้ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิของเขตสุขภาพที่ 10

โสธรา อนุกูลประชา, กฤษณี สระมุณี, วิระพล ภิมาลย์ (ผู้แต่ง)

3-15

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเดชาในโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ปนัดดา สรรพโส, นุศราพร เกษสมบูรณ์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ (ผู้แต่ง)

58-71

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการตลาดโดยใช้แนวคิด A3: กรณีศึกษายาอมประสะมะแว้ง

สมฤทัย บุญญาวรรณ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ (ผู้แต่ง)

72-87

ระดับภาวะหมดไฟและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในนิสิตเภสัชศาสตร์

จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, เจนจิรา เมฆประดับ, ณัฎฐนิช เบี้ยจั่น (ผู้แต่ง)

88-98

การพัฒนาฐานข้อมูลยาคู่เหมือนในประเทศไทย

ธีราพร สุภาพันธุ์, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, กัญชพร ศรฬสวรรณ, จักรพงษ์ จิตทวี, จินตนา นภาพร (ผู้แต่ง)

112-125

บทบาทและทักษะที่จำเป็นของเภสัชกรในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรประเภทขายทั่วไป

เจตน์สฤษฎิ์ เสมารัมย์, ทิพาพร กาญจนราช, ไพบูลย์ ดาวสดใส, สุทิน ชนะบุญ (ผู้แต่ง)

135-141

การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของตนเองสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

พิมพ์ชนก ทองทวน, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

142-158

สถานการณ์การจัดการด้านยาในโรงเรียนของจังหวัดเชียงราย

รวิวรรณ เอกปันเงินกุล, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (ผู้แต่ง)

217-229

การใช้ยาพรีโทแมนิดสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

สรรัตน์ ทำแก้ว, ภัคจิรา วชิรวัฒนา (ผู้แต่ง)

263-272