ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

Published: 2019-02-14

The Effect of Gender and Personality Differences in Young Adults on the Emotional Valence of Thai Texts and Digitized Sounds

เนตรนภา ปรียาณุรักษ์, เสรี ชัดแช้ม, ศราวิน เทพสถิตภรณ์, อุทัยพร ไก่แก้ว

Correlation between Health Literacy and Health Behaviors in Older People: A Survey Research in a Community, Trang Province

ประไพพิศ สิงหเสม, พอเพ็ญ ไกรนรา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์

Factors Related to Comfort Among Family Members of Traffic-accident Patients at the Emergency Department

ปัณฑารีย์ เกียรติสถิตกุล, ยุพิน ถนัดวณิชย์, อาภรณ์ ดีนาน

The Experiences of Pregnancy among Early Teenagers in Urban Areas of a Province in Northern Thailand

เบญจมาภรณ์ นาคามดี, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

Effects of a Self-Management Program on Blood Pressure Levels and Self-Management Behaviors among Elderly with Hypertension in Uttaradit Province

สายฝน วรรณขาว, ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์

Uncertainty and coping with Stress in Pregnant Women while waiting for the Diagnostic Results of Amniocentesis

สุกัญญา ม่วงเลี้ยง, ฉวี เบาทรวง, นันทพร แสนศิริพันธ์

Effectiveness of a Health Literacy Developmental Program in Patients with Uncontrolled Hypertension

กฤศภณ เทพอินทร์, สุทธีพร มูลศาสตร์, นภาเพ็ญ จันทขัมมา

Anxiety and Anxiety management of Parents with ill children admitted to Pediatric Department Trang Center Hospital

โสภิต สุวรรณเวลา, นฤมล ศิลวิศาล, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, อนัญญา คูอาริยะกุล

Pain Characteristics in Patients with Tibia Fracture at Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital, Tak Province

ศรีสุดา งามขำ, อัญชลี เกษสาคร, Anne Soderlund

Family Empowerment and Monitoring Stroke Risk Factors in Older Adults with Hypertension

วิิยะดา รัตนสุวรรณ, สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, วราภรณ์ ยศทวี

The Situations of Complementary and Alternative Medicine Use for Rehabilitation among Stroke Patients

สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, มธุรดา ม่วงมัน, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียว, มัณทนา สุพรรณไพบูลย์

Application of Symptom Management Model in Nursing Clinical Practice: A Case Study of Lung Cancer Patients

อัญติมา กิจศรีนภดล, ประทุม สร้อยวงค์, พิกุล พรพิบูลย์

Inter-professional collaborative practice in district health system: key success factors of quality in healthcare

บุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Psychological Well-Being among Caregivers of End of Life Cancer Patients: From Concept to Practice.

รัชนีกร ใจคำสืบ, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร