การทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพในบริการสุขภาพระดับอำเภอ: ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

Main Article Content

บุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

บทคัดย่อ

          เป้าหมายของระบบสุขภาพอำเภอ คือ การมีสุขภาพที่ดีของคนในพื้นที่ ซึ่งต้องขับเคลื่อน โดยกำลังคนที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทั้งภาคสาธารณสุข ท้องถิ่น และประชาชน มาทำงานร่วมกันผ่านแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ  โดยแนวคิดดังกล่าวจะทำให้การดูแลสุขภาพครอบคลุมปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในผู้รับบริการ เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของการทำงานร่วมกัน การนำแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพในทีมสุขภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายและความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ สมรรถนะการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ  ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ ระบบสุขภาพอำเภอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1) Allen, J., Hutchinson, A. M., Brown, R., & Livingston, P. M. (2014). Quality care outcomes following transitional care interventions for older people from hospital to home: a systematic review. BMC Health Services Research, 14(1),314-346. doi:10.1186/1472- 6963-14-346.

2) Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., & Freeth, D. (2005). Effective interprofessional Education. Argument, Assumption and Evidence.Oxford:Blackwell Publishing.

3) Barrett, J., Curran, V., Glynn, L., & Godwin, M. (2007). CHSRF synthesis: interprofessional collaboration and quality primary healthcare. Ottawa: Canadian Health Services Research Foundation.

4) Bauer, M. S., McBride, L., Williford, W. O.,Glick, H., Kinosian, B., Altshuler, L., & Sajatovic, M.(2006). Collaborative care for bipolar disorder: Part II. Impact on clinical outcome, function, and costs. Psychiatric Services, 57(7), 937-945.doi:10.1176/ps.2006.57.7.937

5) Bridges, D. R., Davidson, R. A., Odegard, P. S., Maki, I. V., & Tomkowiak, J. (2011) Interprofessional collaboration: three best practice models of interprofessional education. Medical education online, 16, 10.3402/meo.v16i0.6035. doi:10.3402/meo.v16i0.6035

6) Brunt BA. & Papa KS. (2009). Competency management in Long-term care: Skill for validation and assessment. Denvers, MA: HCPro Inc.

7) Chan AK, &Wood V.(2010) Preparing Tomorrow’s Healthcare Providers for Inter professional Collaborative Patient-Centred Practice Today. University of British Columbia Medical Journal, 1(2), 22-24.

8) David C McClelland. (1973). Test for Competency. rather than intelligence. American Psychologists. January, 1-14.

9) Hall, P. (2005). Interprofessional teamwork: professional cultures as barriers Journal of Interprofessional Care, Supply1 (19), 188-196. doi:10.1080/13561820500081745

10) Hellquist, K., Bradley, R., Grambart, S., Kapustin, J., & Loch, J. (2012). Collaborative Practice Benefits Patients: An Examination of Interprofessional Approaches to Diabetes Care (Vol. 1).

11) Janson, S. L., Cooke, M., McGrath, K. W., Kroon, L. A., Robinson, S., & Baron, R. B. (2009). Improving chronic care of type 2 diabetes using teams of interprofessional learners. Academic Medicine, 84(11), 1540-1548. doi:10.1097/ACM.0b013e3181bb2845

12) Kitreerawutiwong, N. & Jariya, W.(2015). District health system based on primary health care approach Journal of Nursing and Health Care, 33(3),6-15. (in Thai)

13) Kitreerawutiwong, N., Mekrungrengwong, S., Wongwonsin, A., & Phetphum, C. (2018). Assessing the implementation of the family care team in the district health system of health region 2, Thailand. Family Medicine and Community Health, 6(1), 39-50. doi:10.15212/FMCH.2017.0139

14) Lumague, M., Morgan, A., Mak, D., Hanna, M., Kwong, J., Cameron, C., Sinclair, L. (2006). Interprofessional education: the student perspective.Journal of Interprofessional Care, 20(3), 246-253. doi:10.1080/13561820600717891

15) MacNaughton, K., Chreim, S., & Bourgeault, I. L. (2013). Role construction and boundaries in interprofessional primary health care teams: a qualitative study. BMC health services research, 13, 486. doi:10.1186/1472-6963-13-486

16) Mickan, S., Hoffman, S. J., & Nasmith, L. (2010). Collaborative practice in a global health context: Common themes from developed and developing countries. Journal of Interprofessional Care, 24(5), 492-502. doi:10.3109/13561821003676325

17) Mitchell, P. H. (2005). What's In A Name? Journal of Professional Nursing, 21(6), 332-334. doi:10.1016/j.profnurs.2005.10.009

18) Mudge, A. M., Denaro, C. P., & O'Rourke, P. (2012). Improving hospital outcomes in patients admitted from residential aged care: results from a controlled trial. Age Ageing, 41(5), 670-673. doi:10.1093/ageing/afs045.

19) Pongsupap, Y.(2017). Document(draft) regulations of the office of the prime Minister on procurement of district health board. Thailand Healthy Strategic Management Office.Office of The Permanent Secretary Ministry of public Health. (in Thai)

20) Pongsupap, Y. (2014). District health system management learning: DHML. Samut Sakhon: National Health Security Office. (in Thai)

21) Sae-Lee, D et al (editors).(2014). District health system (DHS). Health Administration Division. Office of the Permanent Secretary Ministry of public Health. (in Thai)

22) Shah, B.,Forsythe, L & Murray, C. (2018). Effectiveness of interprofessional care teams on reducing hospital readmissions in patients with heart failure: A systematic review. MEDSURG Nursing, 27(3), 177–185. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=130397402&site=eh ost-live.

23) Sullivan, M., Kiovsky, R. D., D, J. M., Hill, C. D., & Dukes, C. (2015). Interprofessional collaboration and education. American Journal of Nursing, 115 (3), 47-54. doi:10.1097/01.naj.0000461822.40440.58

24) Supper, I., Catala, O., Lustman, M., Chemla, C., Bourgueil, Y., & Letrilliart, L. (2015). Interprofessional collaboration in primary health care: a review of facilitators and barriers perceived by involved actors. J Public Health (Oxf), 37(4), 716-727. doi:10.1093/pubmed/fdu102

25) World Health Organization. (2018, September 5).Framework for action on inter professional education & Collaborative Practice.Retrieved from. http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/