ประสบการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงในเขตเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

เบญจมาภรณ์ นาคามดี
สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

บทคัดย่อ

          การตั้งครรภ์วัยรุ่นในปัจจุบัน พบว่าแม่วัยรุ่นช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กหญิง โดยมีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นวัยรุ่นหญิงที่เคยมีประสบการณ์การตั้งครรภ์ เมื่ออายุต่ำกว่า 15 ปี อาศัยในเขตเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการบันทึกเทป พบว่ามีข้อมูลอิ่มตัวจากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 12 ราย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีของ Colaizzi 


           ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กหญิง พบ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การถูก  ชักจูงจากโซเชียลโดยไม่ตรึกตรอง 2) ความทุกข์เมื่อตั้งครรภ์ ต้องเผชิญกับความทุกข์ทางกาย ความทรมานทางจิตใจ และความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณ 3) ทางเลือกของการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เป็นผู้เลือก 4) ความหวังและกำลังใจที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนามธรรม และ 5) อุทาหรณ์ที่เกิดจากบทเรียนชีวิตทำให้มีการวางแผนอนาคต


           ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวทางให้พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจประสบการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กหญิง อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กหญิงรายใหม่ และการดูแลเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1 Ananpatiwet, S., Nungalee, S. & Phattarasatjatum, P. (2018). Teenage pregnancy: problems and guidelines sociological correction. Nursing Public Health and Education Journal, 11(1). 3-11. (in Thai)

2 Chaiyasung, P., Sittirit, S. & Yakasem, K. (2018). Experience of being a grandmother in family with a daughter as adolescent mother. Baromarajonnani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(1), 142-153. (in Thai)

3 Child Protection Act, B.E. (2003). Elimination of child labour, protection of children and young persons. Official Gazette, 58(7), 299-327.

4 Honig, A. S. (2012). Teen pregnancy. International Journal of Adolescence and Youth, 17(4), 181-187. DOI: 10.1080/02673843.2012.655912

5 Jirawatanakul, et al. (2011). Prevention of and dealing with teenage pregnancy. Report of co- ordinator World Health Organization, Khonkaen University.

6 Laklam, P., Kammaraw, W., Soahin, T., Sombatpat, T., Thitimul, S., & Jantara, S. (2015).Teenage pregnancy: problems and guidelines sociological correction. Nursing Public Health and Education Journal, 8(3), 3-11. (in Thai)

7 Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

8 Neamsakul, W. (2008). Unintended Thai adolescent pregnancy: a grounded theory study. A dissertation Doctor of Philosophy in Nursing Graduate division. San Francisco, USA.: University of California, San Francisco.

9 Nithitantiwat, P. & Pataipakaipet, K. (2016). Unwanted pregnancy and Abortion: Preventive Guidelines for Adolescents. Journal of Baromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 133-141. (in Thai)

10 Phoprayun, N., Kesaprakorn, P. & Polanan, M. (2014). Family communication patterns affecting sexual risk behaviors amongst undergraduate female students in Bangkok Metropolitan. Journal of Behavioral Science for Development, 6(1). 235-250. (in Thai)

11 Prachanno, W., Srisuriyawet, R. & Homsin, P. (2017). Factors influencing sexual behaviors among primary school students based on the information–motivation–behavioral skills model. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 29(2), 39-51. (in Thai)

12 Sinrungtam, S. (2016). Factors affecting sexual risk behaviors of undergraduate students in Physical Education and Health Education major at Faculty of Education and Development Kasetsart University. Journal of Education Thaksin University, 16(1), 104-119. (in Thai)

13 Strategy and Planning Division of Ministry of Public Health. (2017, September 27). Birth rate among teenagers aged 10 to 14 in 2016. Retrieved from:
http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/age10-14@2559.pdf

14 Streubert, H. J, & Carpenter, D. R. (2007). Qualitative research in nursing: advancing the humanistic Imperative (4theds.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

15 Sukkarat, B., Saegang, K., Wilairat, S., Katepradit, C., Choonin, R., Chootrakul, J., Sophawanit, S.(2014). Adolescent pregnancy: Policy guidelines and evaluation. Nonthaburi: Bureau of Reproductive Health. (in Thai)

16 Tantiwech, S., Pilasan, T., Yamapai, I., Terawattananon, Y., Yothasamut, C., Maddach, A., Angmahatsakul, N. (2013). Adolescent pregnancy in THAILAND 2013. Nonthaburi: Department of Health. (in Thai)

17 Thampanichawat, W. & Olanratanamanee, B. (2018). Sex education for adolescents in school: A case study in Bangkok. Thai Journal of Nursing Council, 33(3), 82-98. (in Thai)

18 United Nations Children's Fund (UNICEF). (2017). A Situation analysis of adolescence in Thailand 2015–2016. Retrieved from https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-08/adolescent situation-analysis-thailand-en.pdf

19 World Health Organization (WHO). (2018, February 23). Adolescent pregnancy. Fact sheet 2018. Retrieved from http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

20 Yakasem, P. & Chaiyasang, P. (2014). Experiences in becoming a teenage mother. Journal of Health Science Research, 8(1), 28-34. (in Thai)