การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการอาการในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

Main Article Content

อัญติมา กิจศรีนภดล
ประทุม สร้อยวงค์
พิกุล พรพิบูลย์

บทคัดย่อ

          ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดต้องเผชิญกับอาการที่เกิดขึ้นจากโรคและการรักษาที่สำคัญปัญหาหนึ่งคือ ความ เหนื่อยล้า ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้และทำให้มีคุณภาพชีวิตลดลง การดูแลผู้ป่วยตามแนวคิดการ จัดการอาการของดอดด์ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถจัดการกับอาการของตนเองได้ ทั้งนี้แนวคิดการจัดการอาการ ประกอบด้วย การประเมินความต้องการและประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ กลยุทธ์การจัดการอาการ และการประเมินผล ผลการนำทฤษฎีนี้ไปใช้สามารถช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยกรณีศึกษาได้ การนำแนวคิดการจัดการอาการไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลควรเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีหรือเป็นพยาบาลเจ้าของไข้เพื่อจะได้วางแผนการจัดการดูแลที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1 American Lung Association. (2015). Lung cancer fact sheet. Retrieved from https://www.lung .org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-sheet.html

2 Badger, T. A., Segrin, C., Hepworth, J. T., Pasvogel, A., Weihs, K., & Lopez, A. M. (2013). Telephone delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latin as with breast cancer and their supportive partners. Psycho-Oncology, 22(5), 1035-1042. doi: 10.1002/pon.3101

3 Bar-Sela, G., Atid, L., Danos, S., Gabay, N., & Epelbaum, R. (2007). Art therapy improved depression and influenced fatigue levels in cancer patients on chemotherapy. Psycho-Oncology, 16(11), 980-984. doi: 10.1002/pon.1175

4 Barsevick, A. M., Dudley, W., Beck, S., Sweeney, C., Whitmer, K., & Nail, L. (2004). A randomized clinical trial of energy conservation for patients with cancer-related fatigue. Cancer, 100(6), 1302-1310. doi: 10.1002/cncr.20111

5 Berger, A. M., Kuhn, B. R., Farr, L. A., Lynch, J. C., Agrawal, S., Chamberlain, J., & Von Essen, S. G. (2009). Behavioral therapy intervention trial to improve sleep quality and cancer-related fatigue. Psycho-Oncology, 18(6), 634-646. doi: 10.1002/pon.1438

6 Bohlius, J., Tonia, T., Nuesch, E., Juni, P., Fey, M. F., Egger, M., & Bernhard, J. (2014). Effects of erythropoiesis-stimulating agents on fatigue-and anaemia-related symptoms in cancer patients: systematic review and meta-analyses of published and unpublished data. British Journal of Cancer, 111(1), 33–45. doi: 10.1038/bjc.2014.171

7 Cairns, L. (2012). Managing breathlessness in patients with lung cancer. Nursing Standard, 27(13), 44-49.

8 Cancer Care Ontario. (2010). Cancer Care Ontario’s symptom management guide-to-practice: Dyspnea. Retrieved from https://www.cancercare.on.ca/CCO_DrugFormulary/Pages/ FileContent.aspx?fileId=97469

9 Cheville, A. L., Novotny, P. J., Sloan, J. A., Basford, J. R., Wampfler, J. A., Garces, Y. I., ... & Yang, P. (2011). Fatigue, dyspnea, and cough comprise a persistent symptom cluster up to five years after diagnosis with lung cancer. Journal of pain and symptom management, 42(2), 202-212. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2010.10.257

10 Cimprich, B., & Ronis, D. L. (2003). An environmental intervention to restore attention in women with newly diagnosed breast cancer. Cancer nursing, 26(4), 284-292.

11 Dodd, M., Janson, S., Facione, N., Faucett, J., Froelicher, E. S., Humphreys, J., ... & Taylor, D. (2001). Advancing the science of symptom management. Journal of Advanced Nursing, 33(5), 668-676. doi: 10.1046/j.1365-2648.2001.01697.x

12 Hubjaroen, S., & Panbo, C., (2011). Fatigue in lung-cancer patients undergoing chemotherapy. Thai Cancer Journal, 31(1), 13-24. (in Thai)

13 International Agency Research on Cancer. (2012). Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Retrieved from https://www.globocan.iarc.fr/Default.aspx

14 Johnson, M. J., Kanaan, M., Richardson, G., Nabb, S., Torgerson, D., English, A., . . . Booth, S. (2015). A randomised controlled trial of three or one breathing technique training sessions for breathlessness in people with malignant lung disease. BioMed Central Medicine, 13(1), 1-11. doi:10.1186/s12916-015-0453-x

15 Johnston, M. F., Hays, R. D., Subramanian, S. K., Elashoff, R. M., Axe, E. K., Li, J. J., ... & Hui, K. K. (2011). Patient education integrated with acupuncture for relief of cancer-related fatigue randomized controlled feasibility study. BioMed Central complementary and alternative medicine, 11(1), 1-9. doi: 10.1186/1472-6882-11-49

16 Larson, P.J., Carrieri-Kohlman, V., Dodd, M.J., Douglas, M., Faucett, J. & Froelicher, E.S. et al. (1994). A model for symptom management. Journal of Nursing Scholarship, 26(4), 272-276.

17 Long, N. H., Thanasilp, S., & Thato, R. (2016). A causal model for fatigue in lung cancer patients receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 21, 242-247. doi:10.1016/j.ejon.2015.10.010

18 Matsee, C., & Waratwichit, C., (2017). Promotion of health literacy: From concept to practice. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(2), 96-111. (in Thai)

19 Meesiri, K. (2009). The effect of individualized symptom management program using information and progressive muscle relaxation on fatigue among women with breast cancer during radiation therapy. (Master of Nursing Science Program in Nursing Science). Graduate School, Chulalongkorn University. (in Thai)

20 Miller, M., Maguire, R., & Kearney, N. (2007). Patterns of fatigue during a course of chemotherapy: results from a multi-centre study. European Journal of Oncology Nursing, 11(2), 126-132. doi: 10.1016/j.ejon.2006.05.001

21 Minton, O., Jo, F., & Jane, M. (2015). The role of behavioural modification and exercise in the management of cancer-related fatigue to reduce its impact during and after cancer treatment. Acta Oncologica, 54(5), 581-586. doi: 10.3109/0284186X.2014.996660

22 Molassiotis, A., Lowe, M., Ellis, J., Wagland, R., Bailey, C., Lloyd-Williams, M., . . . Smith, J. (2011). The experience of cough in patients diagnosed with lung cancer. Supportive Care in Cancer, 19(12), 1997-2004. doi:10.1007/s00520-010-1050-3

23 Muenya, S., (2017). Exercise for the Elderly: Applying self-efficacy. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 59-69. (in Thai)

24 Piper, B. F. (1993). Fatigue. In V. C. Kohlman, A.M. Lindsey, & C. W. West (Eds.), Pathophysiological phenomena in nursing (pp. 219-234). Philadelphia: W.B. Saunders.

25 Piper, B. F., Dibble, S. L., Dodd, M. J., Weiss, M. C., Slaughter, R. E., & Paul, S. M. (1998). The revised Piper fatigue scale: Psychometric evaluation in woman with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 25(4), 677-684.

26 Piper, B. F., Lindsey, A. M., & Dodd, M. J. (1987). Fatigue mechanism in cancer patients: Development nursing theory. Oncology Nursing Forum, 14(6), 17-23.

27 Posadzki, P., Moon, T. W., Choi, T. Y., Park, T. Y., Lee, M. S., & Ernst, E. (2013). Acupuncture for cancer-related fatigue: a systematic review of randomized clinical trials. Supportive Care in Cancer, 21(7), 2067-2073. doi: 10.1007/s00520-013-1765-z

28 Pritsanapanurungsie, P. (2000). Pattern of fatigue, related factors, and self-care action among breast cancer patients receiving chemotherapy (Unpublished master’s thesis). Mahidol University, Bangkok, Thailand.

29 Prommakoo, S., & Thanattheerakul, C., (2014). Effects of exercise program on reducing fatigue in school age children patients with acute lymphoblastic leukemia in consolidation phase. Journal of Nursing and Health Care, 32(3), 137-145. (in Thai)

30 Schmidt, M. E., Wiskemann, J., Armbrust, P., Schneeweiss, A., Ulrich, C. M., & Steindorf, K. (2015). Effects of resistance exercise on fatigue and quality of life in breast cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy: a randomized controlled trial. International journal of cancer, 137(2), 471-480. doi: 10.1002/ijc.29383

31 Van der Lee, M. L., & Garssen, B. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy reduces chronic cancer-related fatigue: a treatment study. Psycho-Oncology, 21(3), 264-272. doi:
10.1002/pon.1890

32 Wangnum, K., Thanarojanawanich, T., Chinwatanachai, K., Jamprasert, L., Maleehuan, O., & Janthakun, V. (2013). Impact of the multidisciplinary education program in self-care on fatigue in lung cancer patients receiving chemotherapy. Journal of the Medical Association of Thailand, 96(12), 1601-1608.

33 World Health Organization. (2015). Key facts. Retrieved from https://www.who.int/mediacentre/

34 Zhang, L. L., Wang, S. Z., Chen, H. L., & Yuan, A. Z. (2016). Tai Chi exercise for cancer-related fatigue in patients with lung cancer undergoing chemotherapy: A randomized controlled trial. Journal of pain and symptom management, 51(3),504-511. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.020