การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและความต้องการการบริการจากชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

Main Article Content

นันทา พิริยะกุลกิจ
อัศนี วันชัย

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุและแรงสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและความต้องการการบริการจากชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  นครพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ, ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ, แรงสนับสนุนทางสังคมและความต้องการการบริการจากชมรมผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (p<.001) คะแนนทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุและแรงสนับสนุนทางสังคมไม่แตกต่างกัน  (2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีคะแนนความต้องการการบริการจากชมรมผู้สูงอายุโดยรวมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (p<.001) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกด้าน (p<.001) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ คือ ต้องการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายตามลำดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1 Aekplakorn W. (2014). Thai people’s health assessment report by physical examination 5th 2014. Nonthaburi: Health Systems Research Institute. (in Thai).

2 Chalermgaranont, R. (1994). The co-activity needs in senior citizens clubs Ramathibodi Hospital. (Master’s Thesis). Kasetsart University, Bangkok. (in Thai).

3 Choorat, W., Sawanfdee, Y., Arunraksombat, S. (2012). Factors influencing the risk of having mental health problems of Thai elderly. Thai Population Journal, 3(2), 87-109. (in Thai)

4 Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute & Institute for Population and Social Research Mahidol University. (2017). Situation of the Thai elderly 2016. Nakhon Pathom: Printery. (in Thai)

5 Immsombatti, P. (2003). Factors related to the participation of members in the elderly club’s activities Ang Thong province. (Master’s Thesis) Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok (in Thai).

6 Kitreerawutiwong, N. & Mekrungrongwong, S. (2017). Factor influencing health behavior among elderly living in the community. Public Health Journal of Burapha University, 11(1), 63-74. (in Thai).

7 Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

8 Mahanupap Health Center. (2017). Elder club registration 2017. Phitsanulok: Mahanupap Health Center. (in Thai).

9 Mayer, C. (2009). Social participation of elders in Pathumthani province. Pathumthani University Academic Journal, 1(1), 92-109. (in Thai).

10 Official Statistics Registration Systems. (2017)(2018, June 15). Population and house statistics. Retrieved from http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php (in Thai).

11 Samakran, C. & Chomson, S. (2016). Factors related to the elderly’s participation in the activities of elderly club of Nhongyang Sub-District Health Promotion Hospital, Wungsaipoon District, Phichit province. Proceedings of 12th Naresuan Research: Research and Innovation and Developing Country at Phitsanulok from 21-22 July 2016, 758-768. (in Thai).

12 Srisa-ard, B. (2015). Basic research. 9th ed. Bangkok: Suweeriyasan. (in thai).

13 Sumalrot, T., & Suksawai, H. N. (2015). Aging in the world of work: Biopsychosocial perspectives. Panyapiwat Journal, 7(1), 242-254. (in Thai).

14 Tachateerapreda, S. (2014). The management of the elderly recreation in Sikiew municipality district, Sikiew district, Nakhon Ratchasima province. Journal of Business Administration the Association of Private Higher Education Institution of Thailand, 3(2), 89-100. (in Thai).

15 Viwatpanich, K. (2012). Situation and direction of research-thesis in elder club in Thailand. Thammasat Medical Journal, 12(2), 331-337. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)