การเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

วิิยะดา รัตนสุวรรณ
สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
วราภรณ์ ยศทวี

บทคัดย่อ

          โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมดูแลสุขภาพไม่ถูกต้อง จนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   ประกอบกับประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสุขภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง  บทความนี้เสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่บูรณาการกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ เรียกว่า AWARENESS   Model  ประกอบด้วย  Aware การสร้างความตระหนักรู้ปัญหาของโรคหลอดเลือดสมอง   Weight  reduction  การดูแลการลดน้ำหนักของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง  Add  the  integration  coping  strategy  การแนะนำวิธีการลดความเครียดในผู้สูงอายุ  Reducing sodium and fat การดูแลผู้สูงอายุในการลดอาหารรสเค็มและไขมันสูง  Encourage  blood  pressure  control  การควบคุมความดันโลหิตสูง No alcoholic beverages  and  smoking การงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่   Exercise  with continuity  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ Social support การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชนและ  Strengthen  inspiration  การเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1 Achananupap, S. (2010). Textbook of general disease examination and treatment. Bangkok: Pimdee. (in Thai)

2 Assantachai, P. (2011). Common health problems in older adults and prevention. Bangkok: Union Creation. (in Thai)

3 Bahonar, A. et al. (2017). Carotenoids as potential antioxidant agents in stroke prevention: A systematic review. International Journal of Preventive Medicine, 8(1), 70.

4 Baune, BT., Aljeesh, Y., & Bender, R. (2005). Factors of non-compliance with the therapeutic regimen among hypertensive men and women: A case-control study to investigate risk factors of stroke. European Journal of Epidemiology, 20(5), 411-419.

5 Cheewirote, P. (2010). The effect of empowerment program on power perceived and caregiver management for dementia older adults caring, Burapa University, Chonburi. (in Thai)

6 Choksawadphinyo, K. (2011). Empowerment on family caregivers for quality of life development in people living with HIV/AIDs. Khon Kaen University Research Journal, 16(4), 416-426.(in Thai)

7 Dechpratham, P. (2013). Common health problems in the elderly and prevention. (4 th ed). Bangkok: Union Creation. (in Thai).

8 Gandapur Y, et al. (2016). The role of Health for improving medication adherence in patients with cardiovascular disease: A systematic review. European Heart Journal Quality of Care and Clinical Outcomes, 2(4), 237-244.

9 Gibson, C. H. (1995). The process of empowerment in mothers of chronically ill children. Journal of Advanced Nursing, 21, 1201-1210.

10 Grau, A. J. (2004). Periodontal disease as a risk factor for ischemic stroke. Stroke, 35, 496-501.

11 House, J. S. (1981). Work stress and social support. MA: Addison- Wesley.

12 Health Information Group. (2017). Public Health Statistics 2017. Nonthaburi: Strategic Division and Plan Office of the Permanent Secretary for Public Health. (in Thai)

13 Lauche, R., et al. (2017). Efficacy of Tai Chi and qigong for the prevention of stroke and strokerisk factors: A systematic review with meta-analysis. Medicine, 96(45), e8517.

14 Leangamornlert, S et al. (2012). National Nursing and Midwifery Development Plan 3rd, 2012-2016. Nonthaburi: Nursing Council. (in Thai)

15 Liu, S., et al. (2017). Mobile health as a viable strategy to enhance stroke risk factor control: A systematic review and meta-analysis. Journal of the Neurological Sciences, 378, 140-145.

16 Mohammadi R., et al. (2018). Reflection on mobile applications for blood pressure management: A systematic review on potential effects and initiatives. Studies in Health Technology and Informatics, 247, 306-310.

17 Ndanuko RN., et al. (2016). Dietary patterns and blood pressure in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 7(1), 76-89.

18 Pengsajeum W., et al. (2017). The development of caregiver’s empowerment program of bed bound elderlyinthe community. Journal of Nursing Public Health and Education, 8(3), 83-95. (in Thai)

19 Punasiri S, et al. (2009). The effect of using the empowerment program for caregiver ability of stroke patients. Journal of Nursing Division, 36(3), 47-15. (in Thai).

20 Ratanasuwan W., et al. (2013). Developing a model for improving nursing teacher skills in Reducing Anxiety from practical training of nursing students. Journal of Nurses’ Association of Thailand, North-Eastern Division, 31(3), 68-77. (in Thai)

21 Reboussin DM., et al. (2018). Systematic review for the 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 71(19), 2176-2198.

22 Saeko, U., & Jitpanya, C. (2014). A study of stroke awareness among patients at risk of stroke in Bangkok Metropolitan. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(2), 13-23. (in Thai)

23 Satayakorn, J. (2011). Disease management brain blood vessels in the community. Concepts and Nursing experience in the community. Phitsanulok: Trakoolthai. (in Thai)

24 Seesawang, J., & Rungnoei, N. (2016). Nursing care for stroke patients: Strategies towards patient-centered care. Journal of Nursing Science, 34(3), 10-18. (in Thai)

25 Sinsap, N., Jankra, J., & Jaiman, B. (2017). Hypertension in elderly: Silence killer should be aware. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(1), 100-111. (in Thai)

26 Siripukdeekan, C., & Boonrubpayap, B. (2014). Nursing career ladder development. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 15(3), 75-80. (in Thai)

27 Srikha, D., Yothathoon, S., & Nualnetr, N. (2011). The risk of stroke in the Samliam community, Muang District, Khon Kaen Province. Journal of Medical Technology and Physical Therapy, 23(2), 159-164. (in Thai)

28 Strategy and Planning Group Bureau of Non-Communicable Diseases. (2015). Number and rate of inpatients with Stroke per 100,000 population in 2007-2015 Classified by province Service area public health and Country Overview. Bangkok: Office of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary for Public Health. (in Thai)

29 Thammasarote, P. (2012). Ischemic Stroke and Obstruction. Bangkok: Charansanitwong Printing Ltd. (in Thai)

30 Thongjarern, W. (2011). Science and Art Older Adults Nursing Care. (1st ed). Bangkok: Faculty of Nursing Textbook Project Mahidol University. (in Thai)

31 Weiss, J., & Kansagara, D. (2017). Intensive blood pressure treatment in adults aged 60 years or older. Annals of Internal Medicine, 167(4), 288-289.

32 Wongkongkam, K. (2016). Innovation of care service system for patients risk with chronic kidney disease: A case study of the community hospital, Nakhon Pathom province. Journal of Nursing Science, 34(1), 27-41.(in Thai)