ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับความดันโลหิตและพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

สายฝน วรรณขาว
ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์
ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับความดันโลหิตและพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 60 คน แบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Lorig & Holman  กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการจัดการตนเอง แผนการสอน และสมุดบันทึกพฤติกรรมการจัดการตนเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .88, .80 และ.83 ตามลำดับ แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .921 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา Two-way repeated measurement ANOVA และ Multiple Comparison ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลอง


1) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 7 และสัปดาห์ที่ 12 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) และมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 7 และสัปดาห์ที่ 12 ต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)


2) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p<.05) แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองได้


          ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดการตนเองที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของลอริกและโฮแมน ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1 Bureau of Non Communicable Disease Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2017). Collaborative NCDs nurse in community (diabetes and hypertension). Bangkok: Media Center and Kaew Jao Jom Publications Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

2 Danyuthasilpe, C. & Kalampakorn, S. (2011). Caring for elderly with chronic illness in the community. Journal Public Health, Special Issue, 99-108. (in Thai)

3 Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41, 1149-1160.

4 Holman, H., & Lorig, K.R. (2004). Patient self-management: A key to effectiveness and efficiency in care of chronic disease. Public Health Report, 119, 239 – 243.

5 James, P., Oparil, S., Carter, B., Cushman, W., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., Lackland, D., LeFevre, M., MacKenzie, T., Ogedegbe, O., Smith Jr, S., Svetkey, L., Taler, S., Townsend, R., Wright Jr, J., Narva, A., & Ortiz, E. (2015, March 7). Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adult: Report from the panel members appointed to the eighth Joint
National Committee (JNC8). Retrieved from http://csc.cma.org.cn/attachment/2014315/1394884955972.pdf

6 Kooariyakul, A.& Meesri, C. (2017). Knowledge and self-care behaviors of patients with hypertension at tambon Pasao health promoting Hospital, Amphur Mueang, Uttaradit Province. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal, 9(2), 28-40. (in Thai)

7 Lorig, K.R., Sobel, D., Ritter, P.L., Hobbs, M., & Laurent, D. (2001). Effect of a self-management program on patients with chronic disease. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov

8 Lorig, K.R., & Holman, H. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanism. The Society of Behavioral Medicine, 26(1), 1-7.

9 Lorig, K.R., Holman, H., Sobel, D., Laurent, D., Gonzalez, V., & Minor, M. (2012). Living a health life with chronic conditions: Self-management of heart disease, arthritis, diabetes, depression, asthma, bronchitis, emphysema and other physical and mental health conditions. Colorado: Bull Publishing Company.

10 Ministry of Public Health. (2017a, May 24) Report on the high prevalence of hypertension among population in Health Region 2, Uttaradit Province, 2014 - 2016. Retrieved from http://hdcservice.moph.go.th/hdc/repor (in Thai)

11 Ministry of Public Health. (2017b, March 22). Percentage of hypertensive patients controlled by pressure good blood health field 2 fiscal year 2016. Retrieved from http://hdcservice.moph.go.th/hdc/report (in Thai)

12 Ministry of Public Health. (2017c, March 24). Hypertensive patients with hypertension Uttaradit Province. Retrieved from http://hdcservice.moph.go.th/hdc/report (in Thai)

13 Sangwatanaroj, S. (2017, May 6). Stressful with high blood pressure. Retrieved from https://www.doctor.or.th/article/detail/1437 (in Thai)

14 Sabysook, N., Supametaporn, P.& Songthai, N. (2018). The effects of a self-management support program on health behaviors and glomerular filtration rates among type 2 diabetes mellitus patients with stage III chronic kidney disease. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal, (Supplement) 10, 137-150. (in Thai)

15 Seesawang, J., Thongtaeng, P., & Yodthong, D. (2014). Effectiveness of self- management supportive program among hypertensive older people. Ramathibodi Nursing Journal, 20(2), 179-192. (in Thai)

16 Songthai, N. (2014). Effects of peer-support, self-management program on self-management behavior and blood pressure of older adults with essential hypertension (Doctoral thesis). Burapha University, Chon Buri (in Thai)

17 Sootsukon, S. (2010). Factors relating hypertension protective health behavior of out patients seeking care at Bhumibol Adulyadej Hospital. (master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

18 Strategic and Planning Group, Bureau of Non Communicable Disease Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2014). Annual report 2014. Bangkok: Wvo officer of printing mill. (in Thai)

19 Sukwinya, S. (2008). Effects of a self-management encouraging program on controlling health behaviors and blood pressure level among hypertensive patients (master’s thesis). Naresuan University, Phitsanulok. (in Thai)

20 Thatsaeng, B. (2011). Effects of a self-managment supporting program on self-management behaviors and blood pressure among elders with hypertension (master’s thesis). Chiang Mai University, Chiang Mai. (in Thai)

21 Thai Hypertension Society. (2015, July 3). Hypertension disease. Retrieved from http://www.thaihypertension.org/information.html (in Thai)

22 Thai Hypertension Society. (2015, March 7). Thai guidelines on the treatment of hypertension 2012 update 2015. Retrieved from http://www.thai hypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf (in Thai)

23 The Somdej Phra Sangharaj Nganasamvara Geriatric Department of Medicine, Ministry of Public Health. (2011). Self-care handbook on hypertension in the elderly. Chonburi: Beyond publishing. (in Thai)

24 Uttaradit Hospital. (2016). Report on the elderly patients admitted to Uttaradit Hospital in 2016. Retrieved 29/9/2017. (in Thai)

25 Uttaradit Provincial Public Health Office. (2016). Summary of elderly care operations Uttaradit Province in 2015. (in Thai)

26 Wattana, C. (2015). Self-management support: Strategies for promoting disease control. Journal of Phrapokklao Nursing College, 26(1), 117-127. (in Thai)

27 World Health Organization, South-East Asia Regional Office. (2015, March 7). Hypertension fact sheet. Retrieved from http://www.searo.who.Int/entity/noncommunicable_diseases/Medial/non_communic ble_disease_hypertension_fs.pdf.