Journal of Nursing and Health care: (January-March ) 2019

Published: 2019-03-29

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ Community Capacity in Elderly Care

อัมราภรณ์ ภู่ระย้า, ขนิษฐา นันทบุตร

22-31

สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน The Research Competencies of Professional Nurses in Community Hospital

อิสรีย์ พันธ์เหนือ, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ

80-87

วิตามินดีกับภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทย Vitamin D and Metabolic Syndrome in Thais

วลัยพร วรหาญ, อนุชา วรหาญ, นริสา เก่งตรง บดีรัฐ, ถวัลย์ ฤกษ์งาม

205-212

การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน Empowering People with Chronic Illness to Create Smoke-Free Homes for Emergency Condition Prevention

สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทรวรรณ นิสยันต์, เกษม ดำนอก

231-240

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับ ผู้เขียน

258-259