บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาสารคาม

บรรณาธิการผู้ช่วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา รวยสูงเนิน     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลวิวัฒน์ แสนโสม    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สิงห์ดง   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กองบรรณาธิการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณชนก จันทชุม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

6. รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์  อินธรหนองไผ่   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. อาจารย์ ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

11. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13. อาจารย์ ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราทิพย์ แก่นการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  วัฒนสิทธิ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์