กองบรรณาธิการ

เจ้าของ       สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปรึกษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

                  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณาธิการที่ปรึกษา

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล               

ข้าราชการเกษียณอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

นายกสภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์

ข้าราชการเกษียณอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณาธิการผู้ช่วย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล   

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย           

รองศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ     

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร         

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี               

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

Professor Dr. Wilaiporn Rojjanasrirat                

Graceland University School of Nursing, Independence, Missouri, USA    

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ข้าราชการเกษียณอายุ)

รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ข้าราชการเกษียณอายุ)

รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร        

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์                

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร        

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.สาดี แฮมิลตัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์

อาจารย์ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์

ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงศ์

กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Mr. Kent Dale Hamilton

Faculty of Liberal Art Ubon Ratchathani University (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ)

ดร.ศศิมา ทองสาย

สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ)

ดร.เอกชัย  ภูผาใจ

โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายจัดการ

 

อาจารย์ ดร.ศุภวดี แถวเพีย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ดร.ทรงสุดา หมื่นไธสง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ขนิษฐา พรมกระโทก                                            

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ นุชพร ดุมใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายนิพนธ์ วาตาดา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พว.พัชรี จันทะจร        

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวภานุมาศ หาญสุริย์            

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ