Announcements

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การส่งบทความ (Submission)

แบบฟอร์มบทความวิจัย

แบบฟอร์มบทความวิชากาาร

แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ใบนำส่งตีพิมพ์บทความและการชำระค่าตีพิมพ์

Flow Chart Journal

คำแนะนำสำหรับแก้ไขบทความ

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร

ประกาศยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่ม

ประกาศยกเลิกการสมัครสมาชิกวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

หากท่านประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ขอให้ท่านส่งบทความ submission เข้าในฐานข้อมูล TCI Thaijo

พร้อมส่งบทความอีกครั้ง ทาง Email: jnatned@gmail.com  แจ้งชื่อผู้แต่ง  และเบอร์ติดต่อกลับ

สถานที่ติดต่อปรึกษา

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย บรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ สมาคมพยาบาลฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 095-6194916 E-mail: chantira@sut.ac.th
  2. สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 080-8952065 E-mail: jnatned@gmail.com