การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • ผู้นิพนธ์ส่งต้นฉบับ ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 12-16 หน้า โดยพิมพ์ในกระดาษ A4 และส่งไฟล์บทความ หรือ ภาพถ่ายประกอบที่ชัดเจน (ถ้ามี) ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการเขียนของวารสาร
 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • ผู้นิพนธ์จะต้องใส่ URL ที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ หากรายการอ้างอิงที่มาจากแหล่งข้อมูล online
 • การทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์ ทางวารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านอีเมลของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเป็นหลัก เพื่อให้เข้ามารับ-ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์วารสารฯ ดังนั้นขอให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของท่านว่าได้รับอีเมลของวารสารฯหรือไม่ และหากไม่ได้รับอีเมลใด ๆ หลังจากส่งบทความนี้ (บางครั้งอาจตกอยู่ใน spam mail) กรุณาติดต่อที่ jnatned@gmail.com
 • กรณีชําระเงินแล้ว ไม่ว่าผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการจะออกมาเป็นเช่นใด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกอ่านเอกสารที่นี่

Video ขั้นตอนการ SUBMISSION

การเตรียมต้นฉบับ

 1. ต้นฉบับที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี ไม่เป็นเรื่องที่เคยพิมพ์หรือกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อลงพิมพ์ในวารสารอื่น
 2. ผู้มีรายชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตผลงานวิชาการนั้นๆ และมีความเห็นพ้องต้องกันในเนื้อหาสาระของบทความก่อนส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 3. ผู้เขียนต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบเนื้อหาของบทความแล้วและไม่มีการลักลอกเลียนงานวิชาการ (Plagiarism) โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาตามหลักวิชาการที่ถูกต้องครบถ้วน (แนบผลการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมมาตรฐาน เช่น Turnit- in, Copyleaks, อักขราวิสุทธิ์ เป็นต้น)
 4. บทความที่เป็นผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองว่าได้อ่านและพิจารณาเนื้อหาสาระของบทความนั้นแล้ว ก่อนส่งบทความเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่
 5. ต้นฉบับ ต้องส่งเข้าในฐานข้อมูล ICT Thaijo ของวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ    (https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned)     พร้อมกับ ใบนำส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ Download

รายละเอียดและแบบฟอร์มสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์

 1. แนวทางการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO (Online submission)
 2. Video ขั้นตอนการ Submission
 3. แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (DOCX) (PDF)
 4. แบบฟอร์มวารสารสำหรับบทความวิจัย
 5. แบบฟอร์มวารสารสำหรับบทความวิชาการ
 6. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
 7. ใบนำส่งค่าตีพิมพ์วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
 8. คำแนะนำสำหรับแก้ไขบทความ

  ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์สำหรับวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  ขอแจ้งผู้ที่สนใจตีพิมพ์ผลงานด้านวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับ

  ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้ 

           Reviewer 3 ท่าน

 • เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ       3,500 บาท 
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ   4,000 บาท

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับรวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ  จากนั้น บรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามความประสงค์ของผู้เขียน ก่อนจะดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความต่อไป    โดยวารสารฯ  จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail : jnatned@gmail.com   ดาวน์โหลด ใบนำส่งค่าตีพิมพ์วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

(กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลแลการดูแลสุขภาพ *ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าตีพิมพ์ทุกกรณี* )  

     

บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่เรียบเรียงสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการดูแลสุขภาพสาขาต่างๆ ที่มีเนื้อหาทันสมัย นำมาสรุปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์โดยผู้เขียน นำเสนอองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

บทความวิจัย

บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความเกี่ยวกับการรายงานการวิจัยทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพสาขาต่าง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)   และการสังเคราะห์อภิมาน (Meta-synthesis)

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.