Contact

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Principal Contact

รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
บรรณาธิการ, รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้งสำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
Phone 081-4710980

Support Contact

ภานุมาศ หาญสุริย์
Phone 080-8952065