Focus and Scope

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลและความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพพยาบาล
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  3. เพื่อเสริมสร้างนักวิชาการทางการพยาบาลและพัฒนาพยาบาลในการเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าวิชาการเพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ทางการพยาบาล
  4. เพื่อเป็นสื่อกลางการติดต่อสัมพันธ์ของพยาบาลในประเทศไทยและเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมฯ
  5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางการพยาบาลแลสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

Peer Review Process

All submited manuscripts must be reviewed by at least two expert reviewers via the double -blinded review system.

บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

 

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

  1. รายงานผลการวิจัย หรือรายงานการค้นคว้าและการสำรวจในด้านการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสาขาต่าง ๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล
  3. บทความปริทัศน์ โดยการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์บทความทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารอื่นเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิดความกระจ่างและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในเรื่องนั้น ๆ
  4. เรื่องอื่น ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร เช่น ข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และบุคคลในวิชาชีพ เป็นต้น

Sponsors

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

Journal History

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ชื่อเดิมคือวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มติพิมพ์ ใน ปี 2525 โดยแจกให้สมาชิกของสมาคม ตีพิมพ์ 3 ฉบับ คือ เดือนเมษายน สิงหาคม ธันวาคม

ปัจจุบันตีพิมพ์ 4 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม