วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เป็นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลฯ การดูแลสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนให้พยาบาลทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับเรื่องที่ท่านส่งมาและยินดีสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านเขียน มาให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

Vol. 38 No. 3 (2020): Journal of Nursing and Health care: (July-September) 2020

Published: 2020-09-28

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

Agitated to be restrained during hospitalization: Nursing roles and Management

Kritaya Sawangchareon, Sarinrut Juntapim , Earmporn Thongkrajai

6-13

Case Management for Alcohol Abuse Continuing Care from Hospital to Community

Todsaporn Tongyoy , Wilawan Chomnirat , Kittiphoom Phinyo

80-89

Perception of Transformational leadership and self-development of nurse preceptors working at Bangkok Hospital Network in Northeastern Thailand

Marisa Krairiksh, Sucharat Watcharasiribunlue , Jitpinan Srijakote , Ratchatawan Sritragool , Sompratana Dapha , Wanchanok Juntachum , Peerapong Boonsawatkulchai , Rienthong Wongsudta , Thanyanan Laphapum , Thippawan Laokan , Duangsamorn Wichaiprom

100-109

Health and Social Protection System for Persons with Dementia who had Problems and Needs for Long-Term Care in a Rural Community

Orawan Kuha , Nutda Kumniyom , Nitikul Thongnum , Panita mungklang , Pimnara Duangdee

119-128

Family Adaptation among Adolescent with Addiction

Achara Sittikrathok , Saovakon Virasiri

139-146

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
View All Issues

Indexed in tci