วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เป็นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลฯ การดูแลสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนให้พยาบาลทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับเรื่องที่ท่านส่งมาและยินดีสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านเขียน มาให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

Vol. 38 No. 4 (2020): Journal of Nursing and Health care: (October-December) 2020

Published: 2020-12-28

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน

1-5

Factors Affecting Death in Patients Dengue Hemorrhagic Fever with Thrombosis Spread in Blood Vessels

Panjit Phothong, Waraporn Somwong, Akemanee Pattanapipitpaisarn, Kongkeaw Younboonhlim, Duangrat Mearee

12-17

Home-based Cardiac Rehabilitation for Patients with Coronary Artery Disease

Wasana Ruaisungnoen, Maliwan Silarat, Parichat Wonggom

18-27

The Role of Nurse in a Woman Who Infected Zika Virus Caring

Pranee Sadkong, Benjaporn Thitiyarnviroj, Pawintra Manadee, Wannaphon Khampila, Sukanya Raksri, Kulap Chaipunha

28-34

Anxiety in Patients Undergoing Brain Tumor: Nursing Management

Wanisa phasatanung, Niphatcha Puthikhamin, Sarinrut Juntapim

35-44

New normal among Health Personnel to Prevent Coronavirus Disease 2019 : A Study of Fort Prachaksilapakom Hospital, Udon Thani Province

kanchana panyathorn, Sirinrat Ninphupataweechot, Chonlakarn Songsri, Kamonthip Tanglakmankhong, Sauwalak Tajang

45-53

The Development of Weaning Protocol for Critically Ill Patients Receiving Mechanical Ventilator at Chaiyaphum Hospital

Jutharat Bangsang, Somkhuan Pirunthong, Udomrat Niyomna, Nongyao Thamulras, Apinya Sattham

122-131

The Effectiveness of a Health Promotion Program on Quality of Life of the Elderly with Chronic Diseases

Thanyarat Phuchongchai, Nattpapat Nualsithong, Torranin Khunkhavan, Pattira Kanthong

172-180

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน
View All Issues

Indexed in tci