วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2181 (Online)

ปิดรับบทความ จนถึง พฤษภาคม 2564

2021-01-16

เนื่องด้วยวารสารมีจำนวนบทความที่ส่งเข้ามาและอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ วารสารขอปิดรับบทความจนถึง เดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการกับบทความที่ค้างในระบบให้เรียบร้อย จึงจะขอเปิดรับบทความใหม่อีกครั้ง

Vol. 21 No. 3 (2020): September - December

Published: 2020-12-29

Syphilis in pregnancy: Nurse’s roles

Nuttaya Onpiw, Panyupa NaoSrisorn, Payom Sinthusiri

1-10

Prevention of Febrile Neutropenia in Acute leukemia Patients: Role of Nurse

Titaporn Worapanwisit, Chompoo Paritsiraprapa, Witchaya Rotchanarak

11-19

Transformative Learning: Apply to Nursing Administration and Management Subject

Thinnakorn Buachu, Nutcha Soiphet, Prapaporn Muangkaew, Paphadar Chomphunit, Siriporn Chayathab

20-28

The Roles of Community Health Nurses in Stroke Prevention Based on Self-Management Concepts

Pattana Sattawatcharawanij, Wadeerat Sriwongwan, Nichamon Lumrod, Kittikran Pandan

29-37

Nursing Care for Neonate with Gastroschisis

Kandamanee Phansang, Thipkhumporn Keskomon, Aphisit Tamsat

38-47

The Evaluation of Caring Curriculum for Patients with Stroke in Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi

Nichada Santwanpas, Petchrung Dechpoonyachit, Kittikran Pandang, Siriporn Kruttakart, Sudarat Wanngamwiset

160-169

Screening for Dementia in Elderly, Mae Chaem District, Chiang Mai Province

Wanida Sriworakul, Ponsab Srinualnad, Prapapan Sukhonthachit, Puangtip Chaiphibalsarisdi, Donna Huddleston

243-251

Self-Care Experience of Bed-bound Elderly

Suwanna Vudhironarit, Walainaree Pommala, Amonrat Satthathummarak

252-261

The Situation Analysis of R2R Research at 11th and 12th Regional Health Level

Preeyanuch Chaikongkiat, Atiya Sarakshetrin, Rungnapa Chantra, Marisa Suwanraj, Kittiporn Nawsuwan, Ratthayanaphit Ratchathawan, Yupawadee Kantabanlang, Sopit Suwanvala, Sirinporn Sukarawan, Paseena Bunlap

360-372

The Study for Model of Ethical and Risks Decision-Making Dilemma Development of Nursing Practical Among RTA Nurses

Penchun Sanprasan, Chalita Sukhawarn, Sirhiaongaont Thanahirunrutch, Nualyai Pitsachat, Jeerawan Prommobol

463-472

Resilience in Older Adults at Wellness Center

Panicha Boonsawad, Aisawan Petchlorlian , Chuthaporn Tongboonchoo , Wanpen Rattanavicha , Yanisa Duangduen

481-490

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti