Announcements

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารพยาบาลทหารบก

2021-06-01

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) เริ่มเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการอีกครั้งตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ในในสาขาด้านการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ ดูเพิ่มในหน้าเกี่ยวกับ รายละเอียดการส่งบทความ

ปิดรับบทความ จนถึง พฤษภาคม 2564

2021-01-16

เนื่องด้วยวารสารมีจำนวนบทความที่ส่งเข้ามาและอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ วารสารขอปิดรับบทความจนถึง เดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการกับบทความที่ค้างในระบบให้เรียบร้อย จึงจะขอเปิดรับบทความใหม่อีกครั้ง