บรรณาธิการ

1 พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

รองบรรณาธิการ

2 พันเอกหญิง ดร.พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
3 พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่อนศรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4 พันเอกหญิง ดร.อภิญญา  อินทรรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

เลขานุการ

5 พันเอกหญิง ดร.นัยนา วงศ์สายตา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6 พันตรีหญิง แสงจันทร์ สุนันต๊ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
7 ร้อยเอกหญิง นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
8 ร้อยโทหญิง สุพรรณิกา ปานศรี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

กองบรรณาธิการ

9 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ไทยแท้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
13 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
15 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง มหาวิทยาลัยมหิดล
16 พันตำรวจเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี มหาวิทยาลัยนครพนม
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
22 พันเอกหญิง ดร.พรรณี ปานเทวัญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
23 พันโทหญิง อารีย์ เสนีย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
24 พันโทหญิง อริสรา อยู่รุ่ง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
25 พันโทหญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กองจัดการ

26 พันตรีหญิง วรพิน พวงนัดดา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
27 พันตรีหญิง ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก