About the Journal

Focus and Scope

วารสารพยาบาลทหารบก  เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของสมาคมพยาบาลทหารบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล  และการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่  และผลงานการวิจัยให้แก่ พยาบาล  อาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาล  และการศึกษา ให้แก่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกสมาคมพยาบาลทหารบก

3. เพื่อส่งเสริม  สร้างสรรค์  ผลงานวิชาการ  สำหรับบุคลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของพยาบาล และนักการศึกษา

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

5. เพื่อรายงานการดำเนินงานของสมาคมพยาบาลทหารบก

สาระในวารสารพยาบาลทหารบก  ในประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  บทความพิเศษ และปกิณกะ  ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป

Peer Review Process

บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยผู้พิจารณากลั่นกรอง (external&Internal Reviewers) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลโดยเฉพาะ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานในสาขาต่างๆ อย่างน้อย 2 ท่าน แบบ Double blind

Publication Frequency

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

สมาคมพยาบาลทหารบก ๓๑๗/๖ ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ : โทร ๐๒-๓๕๔๗๖๐๐ ต่อ ๙๔๒๕๐ website https://www.nurseasct.or.th

ROYAL THAI ARMY NURSES ASSOCIATION ๓๑๗/๖ Rajavithi Road, Rajathavee, Bangkok 10400, Thailand : Tel ๐๒-๓๕๔๗๖๐๐ Ext. ๙๔๒๕๐ website

Sources of Support

สมาคมพยาบาลทหารบก ๓๑๗/๖ ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ : โทร ๐๒-๓๕๔๗๖๐๐ ต่อ ๙๔๒๕๐ website

Journal History

วารสารพยาบาลทหารบก เดิมชื่อ วารสารพยาบาลกองทัพบก ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดยรวบรวมบทความวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกของชมรมพยาบาลกองทัพบก(ในสมัยนั้น)และเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์พยาบาลทหารบก ชุดที่ 7 โดยมีคณะกรรมการบริหาร 18 คน โดยมี พ.ท.หญิง นันทา เกษหอม เป็นนายกสมาคมและมีอุปนายก 2 ท่าน (ในสมัยนั้น) คือ พ.ท.หญิง วรนุช เบื้องบน และ พ.ท.หญิง เรณู ประทุมมณี ได้ดำเนินการสานต่อชมรมศิษย์พยาบาลกองทัพบกให้เป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับจดทะเบียนจากกองตำรวจสันติบาล โดยมี พ.ท.หญิง อรนันท์ หาญยุทธ เป็นบรรณาธิการและมีการพัฒนารูปแบบวารสาร ให้เป็นรูปธรรมและในยุคต่อๆมาก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาวารสารมาอย่างต่อเนื่อง วารสารพยาบาลทหารบกได้เริ่มมีตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมบรรณาธิการวารสารฯ ตามการแต่งตั้งจากสมาคมพยาบาลทหารบก ตามที่รวบรวมรูปเล่ม ( ก่อนปี 2531 ยังไม่พบเล่ม ) สรุปได้ดังนี้

 

ปี 2531 บรรณาธิการคือ พ.ต.หญิง สุคนธรักษ์ กลิ่นพินิจ

ปี 2532 – 2533 บรรณาธิการคือ พ.ต.หญิง สิริมาศ มุตตามาระ

ปี 2534 – 2536 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง อรนันท์ หาญยุทธ

ปี 2537 – 2539 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง อำนวยพร วงศ์รักษ์

ปี 2539 – 2541 บรรณาธิการคือ พ.ต.หญิง เลิศลักษณ์ จีระพันธุ์

ปี 2541 – 2542 บรรณาธิการคือ พ.อ.หญิง ปราณี วิเศษไชยศรี

ปี 2543 - 2544 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง พรรณิภา รักษ์กุศล

ปี 2545 – 2546 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง เบญจมาศ บุญรัพพายัพ

ปี 2546 – 2548 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง สายสมร เฉลยกิตติ

ปี 2548 – 2549 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง ยุพิน ยศศรี

ปี 2549 – 2550 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง เบญจลักษณ์ สทุมระ

ปี 2550 - 2554 บรรณาธิการ คือ พ.ท.หญิง ดร.วัลลภา บุญรอด

ปี 2555 - 2558 บรรณาธิการคือ พ.ท.หญิง ดร. สายสมร เฉลยกิตติ

ปี 2558 - ปัจจุบัน บรรณาธิการคือ รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. สายสมร เฉลยกิตติ