ปิดรับบทความ จนถึง พฤษภาคม 2564

16-01-2021

เนื่องด้วยวารสารมีจำนวนบทความที่ส่งเข้ามาและอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ วารสารขอปิดรับบทความจนถึง เดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการกับบทความที่ค้างในระบบให้เรียบร้อย จึงจะขอเปิดรับบทความใหม่อีกครั้ง