วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2181 (Online)

Vol. 21 No. 1 (2020): January - April

Published: 2020-04-25

Editorial Note

สายสมร เฉลยกิตติ

Development of an International Nursing College Model in Thailand

Urai Nirotnun, Apipa Prachyayapruit, Pateep Methakunavudhi

75-86

Cultural Competency Development for Nurses at Samutsakhon Hospital

Piyachat Sujaritthum, Pattaya Kaewsarn, Pragai Jirojanakul

113-124

The Effectiveness of Mindfulness Meditation in Relieving Chronic Pain in Older Adults: A Systematic Review

Ampicha Nawai, Sutthida Phongphanngam, Matanee Radabutr, Saifon Saritdikul, Tawee Rearungchom

125-135

Development of A Buddhist Health Care Model for The Elderly in Ranong Province

Wichit Pattarapornpairoj, Suree Chantamolee, Prapapen Suwan , Pornsook Hoonnirun

157-166

Factors related to Depression among Agricultural Aging Workers

Sumlee Saleekul, Orawan Kaewboonchoo, Kitsanaporn Tipkanjanaraykha

193-204

Happiness Promotion Model for Steel Factory Employees in Nonthaburi Province

Sakkara Lertyaso, Suree Chantamoly, Prapapen Suwan, Pornsook Hoonnirun

214-223

Effects of Computer Assisted Instruction on Knowledge of Injection Administration and Medication Calculation of Pediatric Nurses

กรรณิการ์ ชัยลี, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง

245-254

Job Burnout of Generation Y Professional Nurses at a Government Hospital

Nisakorn Kakandee, Aree Cheevakasemsook, Duangkamol Triwichitkhun

293-301

A Development of Attention Game in Primary School Students

Thosaphorn Srangnanok, Warakorn Supwirapakorn, Sasinan Sirithadakunlaphat

338-346

Development of Nursing Practice Guideline among Spine Surgery Patients in Chonburi Hospital

Khwanjit Saksriwatana, Rungtip Ratanamaitrekeart, Jirathida Anannaweenusorn, Angkana Chongjarearn

376-384

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti