เผยแพร่แล้ว: 2021-06-29

การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สุชาดา นิ้มวัฒนากุล , วรวุฒิ แสงทอง , นภชา สิงห์วีรธรรม , อติญาณ์ ศรเกษตริน, กิตติพร เนาว์สุวรรณ

พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยในเขตเมือง

ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ, อัศนี วันชัย , ชนกานต์ แสงคำกุล , อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อภาวะสุขภาพ ของพระสงฆ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ , กมรวรรณ อัครพงศกร , จารุวรรณ ต่ายเถาว์ , ณัฐรินีย์ ปักษี , นัทธมน เงินลุน , ปาริชาติ ผลทอง, มนิกษา ศรีจันทร์ , ศศิวิมล พิเศษ , สุมลรัตน์ วินิจจริยาวัฒน์ ; อินทิรา บุตทาวิเศษ

การพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, ดุจเดือน เขียวเหลือง, ณัฏฐมณฑน์ โกศัย, พัชชา สุวรรณรอด, สุกัญญา ม่วงเลี้ยง

การป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล

ธนพล บรรดาศักดิ์, นฤมล จันทรเกษม , อลิษา ทรัพย์สังข์ , วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง