ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อภาวะสุขภาพ ของพระสงฆ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Main Article Content

ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
กมรวรรณ อัครพงศกร
จารุวรรณ ต่ายเถาว์
ณัฐรินีย์ ปักษี
นัทธมน เงินลุน
ปาริชาติ ผลทอง
มนิกษา ศรีจันทร์
ศศิวิมล พิเศษ
สุมลรัตน์ วินิจจริยาวัฒน์
อินทิรา บุตทาวิเศษ

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ์ (Descriptive correlational research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พระสงฆ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 223 รูป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย (Thai Health Literacy Scales) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .96 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test)


          ผลการศึกษาพบว่า 1) ในภาพรวมพระสงฆ์มีระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้   (X= 157.91, SD = 31.706) 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว (c2 = 13.427, p = .009) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว (c2 = 14.983, p = .020) โรคประจำตัวมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย (c2 = 7.914, p = .019) และโรคประจำตัวมีความสัมพันธ์กับเส้นรอบเอว (p = .035) ในขณะที่ทุกองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพระสงฆ์


          จากผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ เนื่องจากความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถส่งผลในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้พระสงฆ์สามารถค้นหา ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง


 


 


 


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Angkatavanich, J., & Sangtian, A. (2015). Healthy monks healthy nutrition media for teaching: Nutrition integrates into the lifestyle among Buddhist monks in four regions. Bangkok: Choraka Press. (in Thai).

Anuratpanich, L., Peradhammanon, P., Sununthiwat M., Sappakitpinyo, P., Supattarasakda, P. & Gorsanan, S. (2018). Health Literacy of elder monks in Priest Hospital. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(1), 2643-2653. (in Thai).

Bureau of Information Office of the Permanent Secretary Of MOPH. (2019). The MOPH check the health of 100,000 monks and novices as a New Year’s gift, 2020. Retrieved (2020, May 22). from https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136144/ (in Thai).

Cundiff, J. M., Uchino, B. N., Smith, T. W., & Birmingham, W. (2015). Socioeconomic status and health: education and income are independent and joint predictors of ambulatory blood pressure. Journal of behavioral medicine, 38(1), 9-16.

Hongkrajok, H., Pathumarak, N. & Masingboon, K. (2016). Influences of health literacy, perceived self-efficacy, and patient-health care provider communication on self- care behaviors among patients with primary hypertension. Royal Thai Navy Medical Journal, 43(2), 39-54. (in Thai).

Intarakamhang, A. (2017). Research report for creating and developing of Thailand health literacy scales. Health education Division, Ministry of Public Health. (in Thai).

Jaingam, N., Chusri, O., Pongkiatchai., R. & Marapen., R. (2017).A Concept of health management for an individual and families who have members with chronic diseases. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 27(3), 1-9. (in Thai).

Junsukon, E., Srijaroen, W., & Samruayruen, K. (2017). Factors predicting self-care behaviors in type II diabetes mellitus patients in amphoe mueang, Phitsanulok province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(3), 229-239.

Khamchata, L., Dumrongpakapakorn, P, & Theeranut, A. (2018). Metabolic syndrome: dangerous signs required management. Srinagarind Medical Journal, 33(4), 386- 395. (in Thai).

Larpthananon, P. (2014). Healthy nutrition practice for healthy monks. Social Research Instutute. Bangkok: Charan Sanit Wong Printing. (in Thai).

Matsee, C. & Waratwichit, C. (2017). Promotion of health literacy: from concept to practice. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(2), 96-111. (in Thai).

National Committee for the Development of the 12th national strategic plan for public health. (2016). The 12th national strategic plan for public health (2017-2021). Ministry of Public Health. (in Thai).

National Statistic Office. (2019). The survey report of working condition of the population (November, 2020). Ministry of Digital Economy and Society. (in Thai).

Nuttall, F. Q. (2015). Body mass index: obesity, BMI, and health: a critical review. Nutrition today, 50(3), 117.

Osborn, R.H., Batterham, R.W., Elsworth, G.R., Hawkins, M. & Buchbinder, R. (2013). The grounded psychometric development and initial validation of the health literacy questionnaire (HLQ). BMC Public Health, 13, 1-17.

Pinto, E. (2007). Blood pressure and ageing. Postgraduate medical journal, 83(976), 109- 114.

Sararuk, M., Sanvalee, W. & Kampangsri, W. (2017). Prevalence and factors associated with chronic illness of monks in amphoe Warinchamrab, Ubon Ratchatani province. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchatani University, 19, 37-48. (in Thai).

Srimanee, S., Mantawangkul, C., Phumrittikul, P., Chancharoen, K., Hongkrilert, N., & Romnukul, N. (2013). Factors related to nutrition consumption behaviors of monks and foodstuff dedication behaviors to the Buddhist monks of people in Pasi Charoen District, Bangkok. Research Center for Community Development, Siam University, Thailand. (in Thai).

Vishram, J. K., Borglykke, A., Andreasen, A. H., Jeppesen, J., Ibsen, H., Jørgensen, T., ... & Olsen, M. H. (2012). Impact of age on the importance of systolic and diastolic blood pressures for stroke risk: the MOnica, risk, genetics, archiving, and monograph (MORGAM) project. Hypertension, 60(5), 1117-1123.

Wanatayaroj, C. (2016). Association of hypertension with tooth loss in Krabi hospital. Region 11 Medical Journal, 30(1), 23-30. (in Thai).

Wongnisanatakul, K. (2018). Health literacy among diabetic patients at the family practice center of Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital. Journal of Prevention Medicine Association of Thailand, 8(1), 49-61. (in Thai).