กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล