ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดแพร่

Main Article Content

ชาตรี แมตสี่
ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (Predictive Correlational Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 298 ราย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดแพร่มีค่าความเชื่อมั่น .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นบันไดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.25 SD =.777 ) สำหรับปัจจัยที่มีอำนาจทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานสูงที่สุด ได้แก่ แรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว (β=0.318) การได้รับบริการสาธารณสุข (β=.221) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (β=.207) การรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ (β=.162)  ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย (β=.113) การรับรู้อุปสรรคของตนเองต่อการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ (β=.109) ผู้ทำอาหารให้รับประทาน (β=.094) ตามลำดับ ตัวแปรทำนายทั้ง 7 ตัวร่วมทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ได้ร้อยละ 53.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Bai, Y. L., Chiou, C. P., & Chang, Y. Y. (2009). Self-care behavior and related factors in older people with type 2 diabetes. Journal of Clinical Nursing,18(23), 3308-3315.

Bureau of Epidemiology. (2015). Health surveillance 2015. Nonthaburi: Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health. (in Thai).

Bureau of Non-Communicable Disease. (2015). The guideline for practice of quality clinic of NCD (Diabetes and Hypertension) in Sub-district Health Promoting Hospital. Nonthaburi. Department of Disease Control. (in Thai).

Bureau of policy and strategy. ( 2015). Health statistic 2015. Nonthaburi: Bureau of policy and strategy Ministry of Public Health. (in Thai).

Bureau of policy and strategy. (2016). Strategy of Ministry of Public Health goal and indicators of 2015. Nonthaburi: Bureau of policy and strategy Ministry of Public Health. (in Thai),

Chuenwattana, W. & Sornpakdee, N. (2014). Self – Care Behaviors of Diabetic Patients inMaenang Sub- District Bangyai District Nonthaburi Province. Pathum Thani University. 163(6), 163-170. (in Thai).

Department of Health Service Support. (2016). Promotion and evaluation of health literacy among school age group and working age group. Nonthaburi: Department of Health Service Support. (in Thai).

Diabetic Center Phare Hospital. (2016). Yearly report. (copied) . Phrae: Phrae Hospital. (in Thai).

Health Data Center. (2017). Health Indicator. Retrieved (2017, October 1) from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php. (in Thai).

International Diabetes Federation. (2015). International diabetes federation atlas. 7th ed. Brussels: Karakas Print.

Khumloyfah, K. (2011). Health Behaviors of Diabetic Patients in the Diabetes Mellitus Clinic of Kangsanamnang Hospital, Nakhonratchasima Province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 17(1),17-30. (in Thai).

Kittheerawutiwong, N. (2017). Public health research : principle to practice. Phitsanulok : Naresuan University. (in Thai).

Klungthumnium, K. , Wirojratana, V. , Jitramontree, N. & Pongthavornkamo, K. . (2016) . The

relationships between illness representations, emotional representation and self - care behaviors In older Persons with uncontrolled type 2 diabetes. The Royal Thai Army Nurses, 17(2), 135-144. (in Thai).

Kumoh, C. Chantra, R.. (2015). Factors related to self-care behavior among diabetes mellitus patients insub-district health promoting hospitals, Pattani province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(2), 85-99. (in Thai).

Mingmai, K. , Dechboon, P. & Chamniansuk, A..(2559). Self-care behavior among diabetes

mellitus patients in medication unit of a hospital in Pathun Thani province. In 6 national academic conference. (Ed.). Petchaburi: Petchaburi Rajabhat University. (in Thai).

Na Thalang, R., Detjob,N., Yuntapun ,A., Setthawong, K. & Kunaratnpruk, S. (2018 ) .Effects of

a self – efficacy promotion program on metabolic syndrome prevention behaviors among Rangsit University personnel. Nursing and Health Care, 36(1),172-180. (in Thai).

Orem, D.E. (1995) . Nursing concepts of practice. 5th Edition, Mosby, Boston.

Phrae Hospital. (2016). Phrae hospital yearly report 2014-2016 (Copied). Phrae: Phrae Hospital. (in Thai).

Phromjak, S. (2007). Factors affecting patients’ behavior in controlling blood glucose levels in non-insulin dependent diabetes mellitus. Health Systems Research, 1(2), 10-18. (in Thai).

Siangdung, S. (2017). Self - care behaviors of patients with uncontrolled DM. The Southern College Network of Nursing and Public Health, 4(1), 191-204.

Suratana, S. , Kasivimonlux, K. , Kruejak, K. & Mongkolthep, W.. The relative factors of self-care behaviors of diabetes mellitus patients in Mae Chan district, Chiang Rai. Community Development and Quality of Life, 4(2), 297 – 307. (in Thai).

Taweerat, P. .(2000). Research methodology in behavioral science and social science. (7th) .

Bangkok: Educational and Phychological. Test Bureau, Srinakharinwirot University . (in Thai).

Thunwong, T., Pensirinapha, N. & Keerapong. P..(2016). Factors related to medical care usage of chronic disease patientsat sub-district health promoting hospitals in Khao Yoi Health Network, Petchaburi Province. Safety and Health, 9(31), 26-36. (in Thai).

World Health Organization: WHO. (2002). Community/home-based care in resource-Limited settings: A framework for action. Geneva, Switzerland: Author.

World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: World Health Organization. Retrieved (2017, October 1) from http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf doi:10.4172/2161-1017.1000143