การป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ธนพล บรรดาศักดิ์
นฤมล จันทรเกษม
อลิษา ทรัพย์สังข์
วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง

บทคัดย่อ

          ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหลายบุคคล นักศึกษาพยาบาลก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านพัฒนาการตามวัย การเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ หากนักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ จะส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า ทำให้ต้องพักการเรียน การเรียนซ้ำชั้น หรือลาออกกลางคัน และผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาคือ การฆ่าตัวตาย หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการป้องกันภาวะซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพควรมุ่งเน้นที่การลดปัจจัยเสี่ยง และเสริมสร้างปัจจัยปกป้อง อันจะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาพจิตที่ดี และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Beck, A.T. (1967). Depression: clinical, experience, and theoretical aspects. New York: Harper & Row.

Bundasak, T., Chaowiang, K., Jangasem, N., & Intawat, J. (2020). Effects of using the adaptation

enhancing program on depressive symptoms among nursing students. Journal of The Royal Thai Army, 21(2), 443-452. (in Thai).

Burnard, P., Rahim, H. T., Hayes, D., & Edwards, D. (2007). A descriptive study of Bruneian student nurses’ perception of stress. Nurse Education Today, 27, 808-818.

Dieu, K. (2015). Prevention and intervention of depression in Asian-American adolescents. Contemporary School Psychology, 1, 1-11.

Furegato, A.R., Santos, J.L., & Silva, E.C. (2010). Depression among students from two nursing

undergraduate programs: self-assessment on health and associated factors. Revistra Brasileira de Enfermagem, 63(4), 509-516.

Grazziano, E.S., Bianchini, C., Lopes, L.F., Souza, B.F., & Franco, D.M. (2015). Resistance to stress and depression in students of nursing technical courses. Journal of Nursing UFPE on line, 9(Suppl.2), 837-843.

Kaewmart, N. (2013). Nursing students with depression. The Journal of Faculty of Nursing

Burapha University, 213, 14-23. (in Thai).

Kaewmart, N., Koedbangkham, J., & Nabkasorn, C. (2011). Factors influencing depression among nursing students of Burapha university. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 19(Suppl.2), 83-95. (in Thai).

Kaiwikaikosol, A., Anutat, S., & Nintachan, P. (2015). The effect of resilience enhancing program on depression of nursing student at a nursing college. The journal of psychiatric nursing and mental health, 29(1), 27-43. (in Thai).

Lotrakul, M., & Sukanit, P. (2015). Ramathibodi’s essential of psychiatry (4th ed.). Bangkok:

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. (in Thai).

Muijeen, K. (2017). The effect of psycho-education program on the depressive symptoms among nursing students at Thammasat university. Songklanagarind Journal of Nursing, 37(3), 48-60. (in Thai).

Perera, B., Torabi, M.R., Jayawardana, G., & Pallethanna, N. (2006). Depressive symptoms among adolescents in Sri Lanka: prevalence and behavioral correlates. Journal of Adolescent Health, 39(1), 144-146.

Pumtha-it, T., Maraphen, R., & Deeprasert, A. (2019). Mental health and academic achievement of nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 172-186. (in Thai).

Reangsing, C. (2011). Predictive factors influence depression among secondary school students, regional education office, Chiang Rai province. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 42-56.

Samarksavee, N. & Sangon, S. (2015). Factors associated with depression in nursing students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 29(3), 11-27.

Santrock, J.W. (2014). Adolescence. New York: McGraw-Hill Education.

Song, S.J., Ziegler, R., Arsenault, L., Fried, L.E., & Hacker, K. (2011). Asian student depression in American high schools: Differences in risk factors. Journal of School Nursing, 27(6), 455-462.

Sriwichai, P., & Wongchaiya, P. (2012). A sense of belonging, stress and depression amongst first- year nursing science students at Boromarajonnani College of Nursing, Phayao.

Thai Journal of Nursing Council, 27(4), 57-68. (in Thai).

Stuart, G.W. (2013). Principle and practice of psychiatric nursing (10th ed.). St. Louis: Elsevier.

Tantalanukul, S., & Wongsawat, P. (2017). Stress and stress management in nursing students.

Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 81-92. (in Thai).

Thanoi, W., Phancharoenworakul, K., Thompson, E.A., Panitrat, R., & Nityasuddhi, D. (2010).

Thai adolescent suicide risk behaviors: testing a model of negative life events, rumination, emotional distress, resilience and social support. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 14(3), 187–220.

Vatanasin, D. (2016). Prevention of Adolescent Depression: From Evidence to Practice. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(1), 1-12. (in Thai).