การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง

Main Article Content

สุปราณี หมื่นยา
ปกรณ์ ประจัญบาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ อัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบวัดอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล 2) แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 3) แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และ 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง โดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows และโปรแกรม Mplus


          ผลการวิจัย พบว่า


  1. 1. โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อเริ่มต้น มีค่าเป็น 4.261 และมีค่าเฉลี่ยอัตราพัฒนาการในทางบวกหรือเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลจากการวัดครั้งที่ 1 ถึงการวัดครั้งที่ 4 ด้วยอัตราพัฒนาการ .088

  2. 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล ในการวัดจำนวน 4 ครั้ง คือ เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Chaipornjaroensri, W., Sosome, B. & Chaowiang, K. (2017). Review of educational research developing humanized care: a case study of Boromarajonani College of Nursing, Praputthabat. Journal of Public Health Nursing. 31(1), 146-159. (in Thai).

Chansakul, S. (2018). The relationship between attitude toward nursing profession, factors affecting intention and the nursing professional intention of nurse students in Eastern Asia university. Journal of Nursing, Siam University. 19(37), 119-134. (in Thai).

Chitty, K., & Black, P. (2011). Professional nursing: concepts and challenges. Missouri: Saunders.

Damruk, P., Keawmanee, P, Srisangkaew, S. & Artarsa, C. (2018). Effects of a teaching program integrated with humanized nursing care theory in mental health problems practicum on humanized nursing care among nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Yala. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(3), 248-261. (in Thai).

Jafar, A., Muayyad, M., Nazih, A. & Huthaifa, A. (2015). Nursing student’s experiences in critical care course: a qualitative study. Journal of Intensive and Critical Care, 1(2), 1-7.

Khunthar, A. (2014). The impacts and solutions to nursing workforce shortage in Thailand. Journal of Nursing Science, 32(1), 81-90. (in Thai).

Kittiboonthawal, P., Chuencham, J., Korjedee, P., Sondee, K. & Singpraphai, P. (2013). opinions of nursing students, nursing faculty, and clients on humanized community care nursing practicum and its related factors. Journal of Nursing and Education, 6(1), 69-79. (in Thai).

Kunlaka, S. & Uraiwan, P. (2013). Caring for psychiatric patients with the humanized care: authentic learning in the course of nursing care of people with mental health problems. Ramathibodi Nursing Journal. 19(2), 159-167. (in Thai).

Meunya, S., Nualthong, W., Thongtang, P. & Thepthongkam, D. (2011). Factors influencing nursing skills on perception of student nurse after their clinical practiced in principles and techniques in nursing practicum, Boromarajonnani College of Nursing, Uttaradit. Journal of Nursing and Health Science. 8(3), 200-211. (in Thai).

Naglaa, A. & Amal, I. (2015). Assessment of critical care nursing student’s stressor and coping strategies during clinical practice in intensive care and emergency units, The Asian Academy of Management Journal, 13(4), 1-39.

Phonharn, N. & Ruengvoraboon, S. (2012). Factors affecting the learning achievement of nursing students at Boromarajonani college of nursing Nakhon Phanom, Nakhon Phanom University. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 32(3), 96-105. (in Thai).

Praboromarajchanok Institute. (2010). Operation manual for achieve graduate identity of Praboromarajchanok Institute. Nonthaburi: Yuttarin Printing House. (in Thai).

Rungruang, K., Polsingchan, S. & Phuvipadawat, S. (2013). Factors affecting the nursing professional intention of nursing students in college of nursing under the Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Education, 6(3), 119-127. (in Thai).

Trumikborworn, S. (2016). Human resource development: humanized care. Journal of Nursing Division, 25 (2), 61-64. (in Thai).

Worawong, C., Karbmanee, N., Manasatchakun, P. & Khueansombat, T. (2019). Development of community-based transformative learning model to enhance humanized care identity of nursing students. Journal of Health Science, 28 (Special Issue), 53-64. (in Thai).