การเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตามแนวคิดรูปแบบการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน

Main Article Content

นันทกาญจน์ ปักษี
ทิฏฐิ ศรีวิสัย
เสน่ห์ ขุนแก้ว

บทคัดย่อ

          โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นสาเหตุสำคัญของความพิการในระยะยาวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นภาระที่ครอบครัวหรือญาติผู้ดูแลต้องให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่ส่งผลทำให้ญาติผู้ดูแลมักประสบกับปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาทิเช่น ภาวะซึมเศร้า โดดเดี่ยว และทำให้คุณภาพชีวิตลดลงด้วย ดังนั้นการจัดการปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความนี้มีจึงวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของญาติผู้ดูแล โดยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงบทบาทของพยาบาลในการใช้รูปแบบทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านมาใช้ในการเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแลเพื่อเข้าสู่บทบาทใหม่ตามรูปแบบการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และระยะที่ผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล คำแนะนำนี้จะช่วยให้พยาบาลสามารถที่จะส่งเสริมและสนับสนุนญาติผู้แล ในการดูแลผู้ป่วย และช่วยให้ญาติผู้ดูแลปรับตัวต่อบทบาทใหม่ที่ได้รับ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Achilike, S., Beauchamp, J. E. S., Cron, S. G., Okpala, M., Payen, S. S., Baldridge, L.& Sharrief, A. (2020). Caregiver burden and associated factors among informal caregivers of stroke survivors. Journal of Neuroscience Nursing, 52(6), 277-283.

American Stroke Association. (2019). About Stroke, 2019 Retrieved (2019, September 3) from
https://www.stroke.org/-/media/stroke-files/about-us/asm/general-asm-resources/2019-stroke-fact-sheet--approved.pdf.

Boonsin, S. & Panidchakul, K. (2016). Factors related to need of caregivers in stroke patients. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 68-80. (in Thai).

Busayarasamee, B. (2019). Needs of family caregivers of stroke patients for family care team support in Nakhonpathom municipality. Region 4-5 Medical Journal, 37(2), 192-200. (in Thai).

Bugge, C., Alexander, H. & Hage, S. (1999). Stroke patients’ informal caregivers patient, caregiver, and service factors that affect caregiver strain. Stroke 1999, 30, 1517-1523.

Chayawatto, C. (2016). Depression in the caregivers of stroke patients. Region 4-5 Medical Journal, 35(1), 14-27. (in Thai).

Chuaoupathum, R. (2010). Nursing care need of caregivers for stroke patients at home. (master’s thesis) Christian university, Bangkok (in Thai).

Hirschman, K., Shaid, E., McCauley, K., Pauly, M. & Naylor, M. (2015). Continuity of Care: The Transitional Care Model. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 20(3).

Harnirattisai, T. & Raethong, P. (2013). Perceived preparedness in caregiving among stroke’s Caregivers. Thai Science and tenhnology, 21(7), 634-639. (in Thai).

Intarasombat, P. et al., (2013). Comprehensive care of hospitalized older adults: transitional care from hospital to home. Ramathibodi Nursing Journal, 19(2), 194-205. (in Thai).

Kasemkitwattana, S, & Prison, P. (2014). Chronic Patients’ Family Caregivers: A Risk Group That Must Not Be Overlooked. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 22-31. (in Thai).

Ketvatimar, M. (2017). The roles of professional nurses in the management of stroke patients. Journal of health science research, 11(2), 71-80. (in Thai).

Kositamongkol, S., Pinyopasakul, W. & Kongkar, R. (2016). Nursing care for stroke patients. Bangkok: Mahidol University. (in Thai).

Longphasuk, N., Monkong, S. & Sirapo-ngam, Y. (2018). Health conditions and self-care activities of older caregivers caring for bedridden older adults. Thai Journal of Nursing Council, 33(2) 97-109. (in Thai).

Moonthee, W., Monkong, S., Sirapo-ngam, Y. & et al., (2016). Impact of transitional care programme and family caregivers on stroke patients’ routine activity performance, complications, and satisfaction. Thai Journal of Nursing Council, 31(1), 95-110. (in Thai).

Naylor, M. D. (2004). Transitional care model. Retrieved (2012, November 11) from http://ftp.ipro.org/index/cmsfilesystemaction/care/learning1/transitional_care_model.pdf.

Naylor, M. D., Brooten, D., Campbell, R., Jacobsen, B. S., Mezey, M. D., Pauly, M. V., & Schwartz, J. S. (1999). Comprehensive discharge planning and home follow-up of hospitalized elders: A randomized clinical trial. The Journal of the American Medical Association, 281(7), 613-620.

Paksee, N., Sirapo-ngam, Y., Monkong, S. & Leelacharas, S. (2016). Effects of a transitional care program for stroke patients and family caregivers on caregiver’s preparedness, stress, adaptation, and satisfaction. Ramathibodi Nursing Journal, 20(1), 65-80. (in Thai).

Petchroung, N., Priyatruk, P. & Thongkeang, V. (2013) . The study of continuing care for patients with cerebrovascular disease in primary care unit. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 14(1), 25-33. (in Thai).

Phothidara, Y., Korcharoenyos, C., Somkumlung ,P. & Chaiyasit, Y. (2014). Factors effecting on fatigue in strokes’ caregiver. Journal of Nursing Science and Health, 37(3), 46-55. (in Thai).

Prombut, P., Piaseu. N., & Sakulhongsopon S. (2014). Factors related to stress of family caregiver of patients with stroke at home. Ramathibodi Nursing Journal, 20(1), 82-96. (in Thai).

Ritithada, S. & Taraput, C. (2018). How to take care of patients with stroke. Journal of Thai Stroke Society, 17(2), 25-40. (in Thai).

Saengmanee, S., Arpanantikul, M. & Sirapo-ngam, Y. (2012). A case study: adaptation of a working caregiver to a stroke patient. Ramathibodi Nursing Journal, 18(1), 119-133. (in Thai).

Seesawang, J. & Rungnoei, N. (2016). Nursing care for stroke patients: strategies towards patient-centered care. Journal of Nursing Science, 34(3), 10-18. (in Thai).

Senadisai, S. & Prapaipanich, W., (2011). Basic nursing: concept and practice. Bangkok: Ramathibodi School of Nursing. (in Thai).

Senasana, S., Komjakraphan, P. & Isaramalai, S. (2017). Development of the home-based skill training program for caregivers of stroke patients. Journal Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 7(2), 212-222. (in Thai).

Thongcharoen, V. (2015). The art and science of gerontological nursing. 2nd ed. Bangkok; Faculty of Nursing Mahidol University. (in Thai).

Thongthawee, B. et al., (2018). Family members’ experience in providing care for persons with stroke: a phenomenological study. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(3), 179-191. (in Thai).

Waeharasin, C. (2017). Nursing inteventions for familes experimencing chronic illness. Chonburi: Chonburiprinting. (in Thai).

Yotsurin, P., Tancharoen, P. & Rajchawail, N. (2020). Family-centered care: transforming knowledge to practice for preparing caregivers of stroke patients. Journal of Health Sciences Scholarship, 7(1), 131-141. (in Thai).