การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

Main Article Content

ปะราลี โอภาสนันท์
สุนีย์ ปัญญาวงศ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ดำเนินการศึกษาใน 3 วงรอบ วงรอบที่ 1 ศึกษาอุบัติการณ์ ปัจจัยภายใน ภายนอกที่มีผลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ วงรอบที่ 2 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และวงรอบที่ 3 ศึกษาผลของการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป มีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง ประเมิน Timed Up and Go Test ได้ระยะเวลามากกว่า 15 วินาที จำนวน 30 คน และพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำนวน 12 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560


 ผลการวิจัย พบว่า อุบัติการณ์การหกล้ม เท่ากับร้อยละ 21.2 การหกล้มมีความสัมพันธ์กับการมีโรคประจำตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการหกล้มมีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง และโรคข้อเสื่อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการหกล้มมีความสัมพันธ์กับการทรงตัวโดยใช้การประเมินด้วยวิธี Timed Up and Go Test  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้ม ประกอบด้วย 1. แนวทางสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีประวัติหกล้มมาก่อน และ 2. แนวทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้มใน 1 ปีที่ผ่านมา ผลการนำแนวปฏิบัติไปใช้ พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติ มีอุบัติการณ์การหกล้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวนคนที่หกล้มลดลง ร้อยละ 90.0 อัตราการหกล้มที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายลดลง ภาวะซึมเศร้าลดลงและการทรงตัวดีขึ้น  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Aekplakorn, W., Puckcharern, H., Thaikha, K., & Satheannoppakao. (2016). Thai national health examination survey, NHES V. Bangkok: Aksorn Graphic and Design. (in Thai).

Amatullah, Y., Sastradimaja, S. B., & Dwipa, L. (2016). Intrinsic risk factors of falls in elderly. Althea Medical Journal. 3(3), 334-339.

Anothaisintawee, T., Thamakaison, S., & Srisuwan, P. (2014). Systematic review of effectiveness of fall prevention program in elderly. (Research report). Health intervention and technology assessment program. (in Thai).

Assantachai, P. (2015). Common health problems in the elderly and prevention. (5 thed.). Bangkok: Union Creation. (in Thai).

Bergen, G., Stevens, M. R., & Burns, E. R. (2014). Falls and fall injuries among adults aged ≥65 years-United States, 2014. The Morbidity and Mortality Weekly Report 2016. 65(37), 993–998. doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6537a2.

Cameron, I. D., Murray, G. R., Gillespie, L. D., Robertson, M. C., Hill, K. D., Cumming, R. G., & Kerse, N. (2010). Interventions for preventing falls in older people in nursing care facilities and hospitals (Review). New Jersey: John Wiley & Sons.

Centre for Clinical Practice. (2013). Falls: assessment and prevention of falls in older people. Manchester: National Institute for Health and Care Excellence.
Closs, S. J., & Cheater, F. M. (1999). Evidence for nursing practice: a clarification of the issues. Journal of Advanced Nursing, 30(1), 10-17.

Colyer, H., & Kamath, P. (1999). Evidence-based practice. A philosophical and political analysis: some matters for consideration by professional practitioners. Journal of Advanced Nursing, 29(1), 188-193.

Death Certificate, Office of the Permanent Secretary. (2016). Fall mortality rate among Thai population and age group 60 years and over per 100,000 ยeople, 2006-2015. Nonthaburi: Division of Non-Communicable Disease, Ministry of Public Health. (in Thai).

Fagan, L. A., & Cabrera, C. (2014). Falls Prevention and Home Modifications. Maryland: The American Occupational Therapy Association.

Gillespie, L. D., Robertson, M.C., Gillespie, W. J., Lamb, S. E., Gates, S., Cumming, R. G., Rowe, B. H. (2009). Interventions for preventing falls in older people living in the community (Review). New Jersey: John Wiley & Sons.

Grabiner, M. D., Crenshaw, J. R., Hurt, C. N., Rosenblatt, N. J., & Troy, K. L. (2014). Exercise-based fall prevention: can you be a bit more specific. Exercise and Sport Sciences Reviews, 42(4), 161-168.

Gschwind. Y. J, & et al. (2013). A best practice fall prevention exercise program to improve balance, strength/power, and psychosocial health in older adults: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Geriatrics, 13, 4-13.

Health Promotion Board-MOH Clinical Practice Guidelines. (2015). Falls prevention among older adults living in the community. Singapore, Health Promotion Board.

Hopewell, S., Copsey, B., Nicolson, P., Adedire, B., Boniface, G., & Lamb, S. (2020). Multifactorial interventions for preventing falls in older people living in the community: a systematic review and meta-analysis of 41 trials and almost 20000 participants. British Journal of Sports Medicine, 54, 1340-1350.

Kenny, R. A., Romero-Ortuno, R., & Kumar, P. (2016). Falls in older adults. Medicine in Older Adults. 45(1), 28-33.

Kim, E. J. , Arai, H., Chan, P., Chen. L., Hill, K .D., Kong, B., Poi, P., Tan, M. P., Yoo, H. J. &Won, C .W. (2015). Strategies on fall prevention for older people living in the community: a report from a round-table meeting in IAGG 2013. Journal of Clinical Gerontology & Geriatrics, 6, 39-44.

Kittipimpanon, K., Amnatsatsue, K., Kerdmongkol, P., Jarupat, S. M., & Nityasuddhi, D. (2012).
Development and evaluation of a community-based fall prevention program for elderly Thai. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 16(3), 222-235.

Larsson, T. J., Hägvide, M., Svanborg, M., & Borell, L. (2010). Falls prevention through community intervention – a Swedish example. Safety Science, 48, 204–208.
Lee, H., Chang, K., Tsauo, J., Hung, J., Huang., Y., & Lin, S. (2013). Effects of a multifactorial fall prevention program on fall incidence and physical function in community-dwelling older adults with risk of falls. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94, 606-615.

Limpawatthana, P. (2017). Geriatric syndromes and Interesting Health Issues. Khon Kean: Khlang Nana Witthaya. (in Thai).

Melnyk, B.M., & Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. (2 nd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Merom, D., Pye, V., Macniven, R., Ploeg, H., Milat, A., Sherrington, C., Lord, S., & Bauman, A. (2012). Prevalence and correlates of participation in fall prevention exercise/physical activity. Preventive healthcare, 55, 613–617.

Moura Sá, G. G, Silva Júnior. L. G, Bezerra, M. A, & et al. (2017). Nursing care for prevention of falls in the elderly: an integrative review. International archives of Medicine, 10 (122), 1-14.

Opasanant, P. (2016). Nursing for the elderly in 21st Century. (2 nd ed.). Phayao: School of Nursing Textbook Project, University of Phayao. (in Thai).

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. (7 thed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Rimland, J. M., Abraha, I., Dell’Aquila, G., Cruz-Jentoft, A., Soiza. R. L., Gudmundsson. A., Petrovic. M., O’Mahony. M., & Cherubini. A. (2017). Non-Pharmacological Interventions to Prevent Falls in Older Patients: Clinical Practice Recommendations. European Geriatric Medicine, 8, 413–418

Srichang, N., & Kavee, L. (2016). Forecasting report of falls and falls among the elderly (60 years and older) in Thailand, 2017-2021. Nonthaburi: Division of Non-Communicable Disease, Ministry of Public Health. (in Thai).

Tilokskulchai, F. (2011). Evidence-based Nursing: Principle and Method. (6 th ed.). Bangkok: Pre-One. (in Thai).

Williams, J. S., Kowal, P., Hestekin, H., & et al. (2015). Prevalence, risk factors and disability associated with fall-related injury in older adults in low- and middle-income countries: results from the WHO Study on global ageing and adult health. BMC Medicine, 13, 1-12.

World Health Organization. WHO global report on falls prevention in older age. France: WHO Press; 2007