ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

Published: 2018-12-26

Stress Management Of Patients With Diabetes in Thailand: A Systematic Review

อายุพร กัยวิกัยโกศล, อัศนี วันชัย, อัญชลี แก้วสระศรี, อนัญญา คูอาริยะกุล

1-16

Relationship between Risk Perceptions, Health Behavior Self-management and Blood Sugar Level among Diabetic High Risk Population in Muang, Lampang Province

ธีรารัตน์ บุญกุณะ, อุษณีย์ วรรณาลัย, สุดาวัลย์ สายสืบ, โอภาส ประมูลสิน

17-28

Factors Affecting Rejection of Dialysis in End-Stage Renal Disease Patients Under Universal Health Coverage in Uttaradit Province

อภิรดี อภิวัฒน์นากร, ชิดชนก เรือนก้อน

29-43

Effective of Motivational Interviewing Program on Knowledge, Attitude, Behaviors and Lipid Levels among Hypertensive Patients

อิทธิพล แก้วฟอง, ชมนาด วรรณพรศิริ, สุภาพร แนวบุตร

A Study of Unpleasant Symptom Cluster among Patients with Chronic Kidney Disease Stages 3- 4

นิโรบล กนกสุนทรรัตน์, อนุชา ไทยวงษ์

72-86

A Reduction of Expired Sterile Medical Devices: A Case Study of Chiangdao Hospital

ธนชล วงศ์หิรัญเดชา, อัศม์เดช วานิชชินชัย

87-96

Development of Mental Health Literacy Indicators for the Public

ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ, สิริอร พัวศิริ, มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์, ประภาศรี ทุ่งมีผล, วินัย รอบคอบ

97-109

Development of Elderly Family Relationship Model with Community Participation in Ubonratchathani Province

สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน, สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, พรสุข หุ่นนิรันดร์

110-127

Effectiveness of 10% Povidone-Iodine Towards Reduction Exit Site Infections in CAPD Patients , Uttaradit Hospital

อัญชลี น้อยศิริ, เพ็ชรไพลิน นาคะ, กมลธร จิตรธร, ไพรเรียน พันแพง

128-139

Knowledge and Using Dialogue to Enhance the Behavior of Early Childhood Caregivers Child Development Center in Lampang Province

รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส, ณิชกานต์ นาควิโรจน์, จุฑาทิพย์ เดชเดชะ

104-153

Suction Models 2 for Suction Skill Practice

เยาวลักษณ์ คุมขวัญ, พรรณี ไพศาลทักษิน, เครือวัลย์ สารเถื่อนแก้ว, วัชรีพร ลำเจียกเทศ, อนุรักษ์ แสงจันทร์, วิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล

154-165

Development of Learning and Teaching Process for Nursing Students at SuandusitUniversity.

ศิริพร นันทเสนีย์, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไลพร สุขเจริญ, ลัดดาวัลย๋ เตซางกูร

166-179

The Effect of Problem-based Learning on Problem solving Abilities, Critical Thinking and Satisfaction of Nursing Students

ศศิธร ชิดนายี, อนัญญา คูอาริยะกุล, ภราดร ล้อธรรมมา, ศรีสุดา งามขำ, ดวงใจ พรหมพยัคฆ์

180-193

Teaching-learning Technology Development on Maternal and Newborn Nursing and Midwifery

ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์, ศิริกนก กลั่นขจร, พรรณทิพา บัวคล้าย, พรพรรณ อินต๊ะ, มินตรา สีสังข์

194-208

The Development of Blended Learning Model by Transformative Learning to Enhance Critical Thinking Ability of Nursing Students

นภดล เลือดนักรบ, สุภาณี เส็งศรี, เทิดศักดิ์ ผลจันทร์

209-221

Attitudes of Nursing Instructors and Students Towards Simulation Based Learning in The Subject of Nursing Practice

นิกร จันภิลม, สุภาณี เส็งศรี, กอบสุข คงมนัส

222-233

Effects of Community-based Learning Integration of Health Promotion for the Elderly with Thai Local Wisdom in the Health Problem 1 Course on Nursing on Students of Boromarajanani College of Nursing, Uttaradit

มณฑา อุดมเลิศ, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, เสาวลักษณ์ เนตรชัง, ไพทูรย์ มาผิว, ณัฎฐ์ฌาฑ์ สร้อนเพขร, นันทกาญจน์ ปักษี

234-247

Online Alcohol Advertising: A Predisposed Factor for Underage Beginning Drinkers

พรรณพิไล สุทธนะ, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

248-259