ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-26

การจัดการความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

อายุพร กัยวิกัยโกศล, อัศนี วันชัย, อัญชลี แก้วสระศรี, อนัญญา คูอาริยะกุล

1-16

การพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสุขภาพจิตสำหรับประชาชนทั่วไป

ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ, สิริอร พัวศิริ, มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์, ประภาศรี ทุ่งมีผล, วินัย รอบคอบ

97-109

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน, สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, พรสุข หุ่นนิรันดร์

110-127

ผลการทำแผลช่องทางออก(Exit Site) ด้วย 10% Povidone-iodine ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อัญชลี น้อยศิริ, เพ็ชรไพลิน นาคะ, กมลธร จิตรธร, ไพรเรียน พันแพง

128-139

การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะ version 2

เยาวลักษณ์ คุมขวัญ, พรรณี ไพศาลทักษิน, เครือวัลย์ สารเถื่อนแก้ว, วัชรีพร ลำเจียกเทศ, อนุรักษ์ แสงจันทร์, วิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล

154-165

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศิริพร นันทเสนีย์, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไลพร สุขเจริญ, ลัดดาวัลย๋ เตซางกูร

166-179

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนทางการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์

ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์, ศิริกนก กลั่นขจร, พรรณทิพา บัวคล้าย, พรพรรณ อินต๊ะ, มินตรา สีสังข์

194-208