การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

นภดล เลือดนักรบ
สุภาณี เส็งศรี
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดม่งหมายเพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 2) ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  จำนวน  32  คน  เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถาม และประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


        ผลการวิจัยด้านองค์ประกอบรูปแบบ พบว่า มี 5 องค์ประกอบหลักคือ 1) ผู้สอน 2)  ประสบการณ์จริง 3) เครื่องมือการเรียนรู้ 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี ขั้นตอนคือ 1)ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2.1) ตรวจสอบตนเอง 2.2) การประเมินสมมติฐานเดิมของตนอย่างจริงจัง 2.3) การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2.4) การให้ผู้เรียนได้เผชิญกับวิกฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามมุมมองเดิมของตน 2.5) การค้นหาทางเลือกใหม่ 2.6) การวางแผนการกระทำใหม่ 2.7) การเริ่มทดลองทำตามบทบาทใหม่ 2.8) การสร้างความสามารถและความมั่นใจในบทบาทใหม่ 2.9)  การบูรณาการและผนวกจนเป็นวิถีชีวิตตามมุมมองใหม่ของตน ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ ดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินความพึงพอใจพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   ( X = 4.31, SD. = .56) เมื่อจำแนกรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยพบว่านักศึกษาได้บันทึกสะท้อนคิดได้อิสระมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, SD. = .66)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Chuengsatiansup, K. (2014). Transformative learning: lesson learned from nursing education. Journal of Nursing, Ministry of Public Health, 24 (3), 1-14. (in Thai)

2. Lertbumroongchai, K. & Boonlue, S. (2015, January 22-23) Online learning management with open source learning resources. Using the project-based learning method. Paper presented at The 29th National Conference on Educational Technology 2015, Naresuan University, Phitsanulok. (in Thai)

3. Lumpikanon, P. & Chuenkongkaew, W. (2015). Learn to be healthy. Foundation for Human Resources Development: Nonthaburi. (in Thai)

4. Ministry of Education. (2017). National Education Plan. 2017-2036. Retrieved from : https://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf (in Thai)

5. Mezirow J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. The Jossey-Bass higher and adult education series: ERIC.

6. Ministry of Education. (2017). Thailand qualifications framework. Bachelor of Nursing Science.Retrieved from:https://www.mua.go.th/users/hecommission/doc/law/ministry%law/39%20TQF%20nursing%202552.pdf (in Thai)

7. Monica G. (2018). What is blended learning? - definition & models. Retrieved from https://study.com/academy/lesson/what-is-blended-learning-definition-models.html

8. Panich, V. (2011). The way to create learning for students in the 21st century, Retrieved from https://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf (in Thai)

9. Paul, R.W. & Elder, L. (2002). Critical thinking: Tools for taking charge of your professional and personal life. New Jersey: Pearson Education.

10. Praboromarajchanok Institute. (2013). Operation manual to achieve graduate identity. Praboromarajchanok Institute Ministry bureau Ministry of Public Health. Nonthaburi: Yutarin Printing. (in Thai)

11. Srisutisak S. (2014). Summary of the results from the nursing practice of 2nd year nursing students in academic year 2015, Boromarajonani College of Nursing Uttaradit. [Copied documents] Uttaradit: Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. (in Thai)

12. Tinnawas, N. & Thammetar, T. (2016). The study of massive open online course model for Thai higher education. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(3), 1463-1470. (in Thai)

13. Tumchue, S., Yingrangroeng, S. & Rutchawat, P. (2010). Graduate quality assessment under the standard framework, undergraduate degree in academic year 2010-2011, Boromarajonani Nursing College Saraburi. Journal of Health Science Research, 7(2),10-17. (in Thai)

14. Wongkritrungruang, W. (2015). From world to Thailand, a new direction of learning into the 21st century, Retrieved from https:// thaipublica.org / 2015 / 03 /education-forthe-future_1 (in Thai).

15. Wongyai W. (2013). Teach less learn more. Documentation Workshop. Systematic thinking development to develop a systematic thinking process. To provide integrated education. Under the process of humanized health care learning. 3-5 April 2013. Kanchanaburi Royal Riverkwai Resort Resort and Spa. (in Thai)