การพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสุขภาพจิตสำหรับประชาชนทั่วไป

Main Article Content

ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ
สิริอร พัวศิริ
มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์
ประภาศรี ทุ่งมีผล
วินัย รอบคอบ

บทคัดย่อ

 


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสุขภาพจิต และตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการประเมินรู้เท่าทันสุขภาพจิต สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดลำปาง จำนวน 960 คน  ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบประเมินการรู้เท่าทันสุขภาพจิต สำหรับประชาชนทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72


ผลการวิจัยพบว่า


1. ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสุขภาพจิต สำหรับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 48   ตัวบ่งชี้ ได้แก่  1)  ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ 2)  ด้านความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  และ3) ด้านความความสามารถในการรับรู้ปัญหา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต จำนวน 21 ตัวบ่งชี้ 


2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการประเมินการรู้เท่าทันสุขภาพจิต สำหรับประชาชนทั่วไป พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า Chi square = 1954.66 , df = 1060,  p = .0421, GFI = 0.94,  AGFI = 0.93, RMR = 0.04,  RMSEA=0.013 โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 1) การบอกความรู้สึก/เล่าอาการที่เปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากรสุขภาพ 2) ถ้ามีปัญหาสุขภาพจิต สามารถโทรสายด่วน 1323  3) สถานบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชนที่ใกล้ที่สุด คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 4) ความคิดอยากตายเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Berkman, N.D., Sheridan S.L., Donahue, K.E., Halpern, D.J., & Crotty, K. (2017). Low health literacy and health outcomes: An updated systematic review. Annals of Internal Medicine, 55(2), 97-115.

2. Department of Mental Health. (2015). Annual Report, Department of Mental Health, Ministry of Public Health Annual Fiscal Year 2015. Bangkok: PRINTING LTD. (in Thai)

3. Ganasen, K.A., Parker, S., Hugo C.J., Stein D.J., Emsley R.A., & Seedat, S. (2008). Mental health literacy: focus on developing countries. African Journal of Psychiatry, 11, 23 - 28.

4. Hair, J. F. Jr. Black, W. C., Babin, B. J. Anderson, R. E. & Tatham, R. L. 2006. Multivariate data analysis. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall.

5. Johnstone, J. N. (1981). Indicators of education system. London: The Anchor Press.

6. Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, R.A., et al. (1997). Mental health literacy: A survey of the public’s ability to recognize mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Medical Journal of Australia, 166, 182-186.

7. Jorm, A.F., Barney L.J., Christensen H., Highet N.J., Kelly C.M., & Kitchener B.A. (2006). Research on mental health literacy: what we know and what we still need to know. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40(1), 3-5

8. Jorm, A.F., Kitchener, B.A., Kanowski, L.G. & Kelly, C. (2007). Mental health first aid training for members of the public. International Journal of Clinical and Health Psychology. 7 (001), 141-151.

9. Kaewprom C., Yuthavisut S., Pratoom L., & Boontum A., (2014). Mental health literacy among village health workers A case study of two sub-districts in Kloong, Chantaburi. Journal of health science, 8(1),10 -16. (in Thai)

10. Kanjanawasee. S, (2009). Modern test theories. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

11. Kittirattanapaiboon P., (2006). A psychiatric guide for the public. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

12. Kline R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. 3 rd ed. New York: The Guilford press.

13. Langlands R.L., Jorm A.F., Kelly C.M., & Kitchener B.A. (2008). First aid for depression: A Delphi consensus study with consumers, carers and clinicians. Journal of Affective Disorders, 105(1-3), 157-65.

14. Prince, M., Patel, V., Saxena, S., Maj, M., Maselko, J., Phillips, M.R., & Rahman, A. (2007). No health without mental health. The Lancet, 370 (9590), 859-77.

15. Registration Office Department of Administration. (2017). Population and housing statistics - Population aged 2560. Retrieved from; stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. (in Thai)

16. Thai Health Promotion Foundation. (2014) Annual Report 2557. Bangkok: Office of Health Promotion Fund. (in Thai)

17. Videbeck, S. L. (2011). Psychiatric mental health nursing. 5th ed. China: Wolters Kluwer.

18. Wiratchai, N. (1999). LISREL statistical analysis for research. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)