ผลการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

มณฑา อุดมเลิศ
สืบตระกูล ตันตลานุกุล
เสาวลักษณ์ เนตรชัง
ไพทูรย์ มาผิว
ณัฎฐ์ฌาฑ์ สร้อนเพขร
นันทกาญจน์ ปักษี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวน 102 คน ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ แบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจคติของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ วิเคราะห์ข้อมูลโยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (paired t-test)  ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 3)นักศึกษามีพฤติกรรมทางการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยวิถีไทย วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 อยู่ในระดับมาก ( X= 4.23, SD = .59)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Academic Affairs. (2012). Bachelor of Nursing Science Programme 2012. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit. (in Thai)

2. Boonchai, P. & Jomhongbhibhat, B. (2015). Research and development of integrated learning process based on local learning resources for educational institutions in Nong-han community area. Sakon Nakhon Graduate Studies Journal, 12(58), 185-194. (in Thai)

3. Onrahong, C. (2014). Effects of phrathomsuksa six students’ community learning- based integrative instructional management on social, regional, and cultural studies with its topic “Our Best Home” in Ban Luang School under office of Chiang Rai educational services, area 4 (Master’s thesis). Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai. (in Thai)

4. Pakdeewong, P. (2009). Thai wisdom and education development. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

5. Srivanichakorn, S. (2012). Integrated care for the elderly in the community. Bangkok: T.Q.P. Printing. (in Thai)

6. Srithep, T.(2014). Development of the science instructional activities by using the 7E learning cycle and resource based learning unit of growing plant, look after animal in prathomsuksa 2 students (Master’s thesis). Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon. (in Thai)

7. Suwannakan, A. et al. (2011). Research and development of community-based teaching packages to develop cognitive and affective abilities in community health improvement in Family and community nursing 2. Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. (in Thai)

8. Thailand Nursing and Midwifery Council, (2017). Competencies in nursing and midwifery professionals. Nonthaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council . (in Thai)

9. Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M., & von der Heydt, R. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization. Psychological Bulletin, 138(6), 1172-1217.