สื่อโฆษณาแอลกอฮอล์ออนไลน์: สิ่งชักนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรนักดื่มหน้าใหม่

Main Article Content

พรรณพิไล สุทธนะ
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

บทคัดย่อ

          ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น คือ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นไลน์ อินสตาแกรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการโพสต์ภาพสินค้า หรือโพสต์ภาพตนเอง ดาราขณะดื่ม  เพื่อล่อลวงหรือดึงดูดเด็กและเยาวชนให้มาเป็นลูกค้าและลอกเลียนแบบทำตาม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) รูปแบบการตลาดออนไลน์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) กลยุทธ์ทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์ 3) กลยุทธ์การโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 4) แนวทางในการให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1. Aryamuang, S., & Suwannimitr, A. (2013, September 12-13). Local Wisdom and community way of life application for alcohol abstinence in rural areas Buriram Province. Journal of Science and Technology Maha Sarakham University. Special Issue. Academic Conference, Mahasarakham University Research 9th, Research for ASEAN Community. (in Thai).

2. Chunharas, S., et al. (December, 2014). The Importance of Pushing Forward Alcohol Advertising Control Measures: a Youth Protection Agenda. Symposium conducted at the meeting. The Eighth National Alcohol Conference: A Decade of alcohol policy movement: Alleviating alcohol - related problems. The Center for Alcohol Studies, Bangkok, Thailand. (in Thai).

3. Khunpol, S. (2017). Communical strategic of product placement of alcohol beverages in
social media marketing. The 8th National and International Conference on June 22, 2017 Hat Yai University. (in Thai).

4. Lekfuangfu, N., Tharnpanich, N., Tacharoen, K., Wongwaisiriwatand, S., & Witvorapong, N.
(2016). Facts about alcohol: status report on alcoholic beverages in Thailand B.E. 2558. Bangkok: Duen Tula Publishing House, Thailand. (in Thai).

5. Lephilibert, N. (2014). Impact of alcohol consumption. In Witvorapong, (Eds). A decade of
the center for alcohol studies: current state of knowledge on alcohol policy advocacy. Bangkok: Duen Tula Publishing House. Bangkok, Thailand. (in Thai).

6. Lobstein, T., Landon, J., Thornton, N., & Jernigan, D. (2016). The commercial use of digital media to market alcohol products: a narrative review. Addiction, 112 (Suppl. 1), 21–27, doi:10.1111/add.13493.

7. Loysmut, S. (2018). Looking back and moving forward of alcoholic beverage in CAS research newsletter: Communicating alcohol narratives .Songkla: Prince of Songkla University. (in Thai).

8. Lyons, AC., Goodwin, I., McCreanor, T. & Griffin,C. (2015). Social networking and young adults’
drinking practices : innovative qualitative methods for health behavior research. Health Psychology,34 (4), 293 – 302.

9. McCreanor, T., Lyons, A., Griffin, C., Goodwin, I., Moewaka Barnes, H., & Hutton, F. (2013). Youth drinking cultures, social networking and alcohol marketing: Implications for public health. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1080/09581596.2012.748883.

10. Sinsuwarn, N. (2015). Marketing mix communication strategies of the online media of alcohol industries in Thai society. Journal of Humanities and Social Sciences, 23(43), 171-195. (in Thai).

11. Syanphanich, C. (2014). Online Marketing Strategies: The New Era of communication Alcohol.

12. In Sookrong, K., Prayun, P., & San-in, N. (Eds). 10th CAS. Duen Tula Publishing House. Bangkok, Thailand. (in Thai).

13. Thaikla, K. (2017). Monitoring of strategies and alcohol marketing online model. Chiang Mai University. Chiang Mai, Thailand. (in Thai).

14. Thammarangsri, T., & Waleewong, O. (2018, January 15). Alcohol and brain. Retrieved from
https://resource.thaihealth.or.th/library/collection/15199. (in Thai).

15. Thosompak, R. (2017, September 15). Controlling alcohol products with online marketing. Retrieved from https://cdc.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=31545. (in Thai).