ผลการทำแผลช่องทางออก(Exit Site) ด้วย 10% Povidone-iodine ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Main Article Content

อัญชลี น้อยศิริ
เพ็ชรไพลิน นาคะ
กมลธร จิตรธร
ไพรเรียน พันแพง

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ 10% povidone-iodine ทำแผลช่องทางออก(exit site)ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบกับการทำแผลด้วย0.9% normal saline  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ไม่มีการติดเชื้อแผลช่องทางออก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์จำนวน 299 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมทำแผลด้วย 0.9% normal saline  และกลุ่มทดลองทำแผลด้วย 10% povidone-iodine เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลักษณะแผล exit site  โดยใช้แบบประเมิน exit site scoring system วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ Parametric survival analysis และ log-rank test ผลการวิจัยพบว่า 10% povidone-iodine ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อ exit site ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (HR=.17, p = .009)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Chanchalernthana, V., Manasayakorn, S., Saiprasertkit, N., Kanchanabud, T. & Sakulsangprapa, A. (2013). Peritoneal dialysis catheters and procedures. In T. Kanchanabud .Textbook of practical peritoneal dialysis (1sted) (pp. 35-84). Bangkok: Sirivatana Interprint. (in Thai)

2. Changsisikulchai, S.& Chamlumjieg, S.(2008). Exit –site infection and care. In S. Aueim-aong .,K. Tangsangar.,A.Jitthianan .,T.Kanchanabud .,D.Lamlertsakul. &P.Thanakritjaru.Textbook of peritoneal dialysis (1sted) (pp.255-268). Bangkok: Text and Journal Publication. (in Thai)

3. Homnan, N. (2009). Teaching guide for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House . (in Thai)

4. Jirajan, B. (2010). Initiation of renal replacement therapy in end stage renal disease patients. In S.Aueim-aong.,K.Trinatanakul.,P.Susanthitapong.,K.Praditpornsil.,N.Srisawat.&K. Tangsangar. Textbook of hemodialysis (1sted) (pp.75-92). Nakhon Pathom:AI Printing.(in Thai)

5. Do,J.Y. (2014 ).Chronic exit-site care using povidone-iodine verous normal saline in peritoneal dialysis patients. Kidney Research Chinical Practice , 33(3),119-120.

6. Kanchanabud, T. (2013). Infection-related peritonitis and management . In T.Kanchanabud. Textbook of practical peritoneal dialysis (1st ed)(pp.113-180). Bangkok: Sirivatana Interprint. (in Thai)

7. Kanchanabud, T.,Thanakitjaroeun, P., Aueim-aong., S.Thanakitjaru, P., et al (2013).Evalution and Progressive of continuous ambulatory peritoneal dialysis program in international and Thailand . In T. Kanchanabud .Textbook of practical peritoneal dialysis (1sted) (pp.1-24). Bangkok: Sirivatana Interprint. (in Thai)

8. Lim, J.K.,Saliba, L.,Smith, M.J., et al.(2000).Normal saline wound dressing is it really normal?. British Journal of Plastic Surgery.53(1)42-5.

9. Luzar, MA., Brown, CB., Balf, D., et al. (1990). Exit -site care and exit site infection in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD): result of randomized multicenter. Peritoneal Dialysis International, 10, 25-29.

10. Palese,A.&Cescon,F. (2013).Effectiveness of 10% povidone-iodine drying time before peripheral intravascular catheter insertion: preliminary results from an explorative quasi-experimental study. Revista Latino- American de Enfermagem, 21, 47-51.

11. Paul, L., Syed, A., Hossam, Y., Jai-Kyong, P., Chad, T. & Martin, A.(2017). Povidone iodine in wound healing : A review of current concepts and practices . International Journal of Surgery, 44,260-268.

12. Li, P, K-T., Szeto, C,C., Pirano, B.(2010) ISPD Guidelines / Recommendations : 2010. Peritoneal Dialysis International, 30,393-423.

13. Posriwilai, N.(2014). The results of the use of clinical nursing practice guidelines for the care of patients with end-stage renal disease at home who were treated with continuous peritoneal dialysis. Master’s thesis, Community Nurse Practitioner Christian University. (in Thai)

14. Siriwong,T. (2006).. CAPD on Bank of Mae Kong River: Practical Points & Problem Solving. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House. (in Thai)

15. Susanthitapong ,P. & Aueim-aong, S.(2010). Overview of chronic kidney disease . In S. Aueim-aong , K. Trinatanakul ,P. Susanthitapong ,K. Praditpornsil , N. Srisawat & K .Tangsangar . Textbook of hemodialysis (1sted) (pp.1-42). Nakhon Pathom: AI Printing. (in Thai)

16. Szeto,C.C.,Kam-Tao,P.,&Tohnson,D.etal.(2017).ISPDCatheter-RelatedInfection Recommendations:2017. Peritoneal Dialysis International, 37,141-154.

17. Treamtakanpon,V., Saiprasertkit, N., Kanchanabud, T., &Sakulsangphapha ,A. (2013). Exit site and tunnel infection “What new”. In T. Kanchanabud. Textbook of Practical Peritoneal Dialysis (1st ed) (pp.85-112). Bangkok: Sirivatana Interprint. (in Thai)

18. Uttaradit Hospital. (2015). Uttaradit Hospital statistics,2015. Uttaradit Hospital Ministry of Public Health.(in Thai)