Journal of Nursing and Health care:(October-December) 2016

Published: 2017-02-04

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สุรัสวดี พนมแก่น, ปราณี แสดคง, สมใจ เจียระพงษ์, จรรยา คนใหญ่

14-18

คุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8

กาญจนา ปัญญาธร, กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง, เพชรา ทองเผ้า, รจนา วรวิทย์ศรางกูร, อุษณีย์ หลอดเณร

45-52

ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและค่าความแตกต่าง ของความดันโลหิตซีสโตลิกระหว่างแขนทั้งสองข้าง ในอาสาสมัครสุขภาพดี

เสาวนีย์ น นาคมะเริง, ลักขณา มาทอ, ทวีศักดิ์ จร จรรยาเจริญ, ปณิตา ธรรมนิธิศ, เพียงดาว อาจชัยธร

53-62

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

เยาวลักษณ์ วุฒิยาสาร, ฐิตินันท์ วัฒนชัย, นิภาดา ธารีเพียร, พรรณราย สุนทรจามร

89-96

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

นภศพร ชัยมาโย, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

106-114

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและ การลดความเจ็บปวดของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล, ดาราพร รักหน้าที่, รจนา วรวิทย์ศรางกูร, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์

133-141

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล ในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิริพร แสงศรีจันทร์, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง, อิชยา มอญแสง, แสงเดือน พรมแก้วงาม

152-161

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะ สำหรับผู้เขียน

212-213