ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา

Main Article Content

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
วิชานีย์ ใจมาลัย
ประกายดาว สุทธิ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles