Return to Article Details ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและ การลดความเจ็บปวดของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF