ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและ การลดความเจ็บปวดของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

Main Article Content

ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
ดาราพร รักหน้าที่
รจนา วรวิทย์ศรางกูร
รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles